ریاست تکنالوژی معلوماتی

جمیل رشید رئیس تکنالورژی معلوماتی اداره مستقل ارگانهای محلی

جمیل رشید در یک خانوده متوسط به تاریخ () در کابل متولد گردیده است از این که وی علاقه زیاد به تحصیل داشت پدرش او را در یکی از مکاتب ابتدایی شامل مکتب نمود در جریان صنف اول بدبختانه در کابل جنگ های تنیظیمی در گرفت و خانواده اش مجبور شد تا به پاکستان مهاجرت کند که در جریان جنگ ها تمام هست و بود فامیل را از دست داد در دوران مهاجرت در پشاور مجدد شامل صنف اول گردید بعد از سپری نمودن سه ماه پدرش در یکی از مؤسسات انکشافی که در داخل افغانستان پروژه های انکشافی را تطبیق می نمود شامل وظیفه گردید چون وظیفه پدرش در کندهار بود لذا فامیل وی از پشاور به کویته انتقال یافت.
جمیل رشید تحصیلات خویش را از صنف اول الی نهم در یکی از مکاتب معتبر و مشهور شهر کویته به نام بابر ادامه داد. فامیل محمد جمیل بعد از متحمل شدن مشکلات و دشواری های زیاد از مهاجرت به وطن باز گشت نمود جمیل که به تحصیل علاقه زیاد داشت شامل لیسه جبیبیه گردید و مؤفقانه به سویه بکلوریا از لیسه حبیبیه فارغ گردید. بعدا جهت ادامه تحصیلات در پوهنتون طلوع آفتاب داخله گرفت و در رشته کمپیوتر ساینس مؤفقانه فراغت حاصل نمود. در پهلوی تحصیل کورس ها کمپیوتری و انگلیس را نیز فرا گرفت بعدا برای این که با فامیل خویش کمک نموده باشد در یکی از بخش های وزارت تجارت به جیث ای تی آفسر مقرر شد و مدت یک سال اجرای وظیفه نمود بعد از گذشت یک سال به حیث اسیستانت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در اداره مستقل ارگان های محلی تقرر حاصل نمود نظر به لیاقت و اجرای خوب وظایف به حیث کارشناس تکنالوژی معلوماتی و فعلا به حیث سرپرست ریاست تکنالوژی معلوماتی ایفای وظیفه می نماید ناگفته نباید گذاشت که در همین مدت شش سال که جمیل در اداره مستقل ارگان های محلی وظیفه انجام میدهد وظایف و مسؤلیت محوله خویش را به کمال صداقت و پاک نفسی و عشق به وطن انجام داده است.
در این دوره شش سال دستآوردهای وظیفوی وی قرار ذیل است

• رهنمود استفاده از سهولت ها و خدمات تکنالوژی معلوماتی.
• عقد تفهمنامه فی مابین اداره اترا و اداره مستقل ارگانهای محلی را به منظور راه اندازی و تطبیق موثر پروژه های دسترسی سراسری برای پوشش دفاتر اداره مستقل ادگانهای محلی ( دفاتر مرکزی اداره، مقام ولایات، شورای های ولایتی، شاروالی های ولایتی، و ولسوالی های ولایات)
• ایجاد سیستم حاضری برقی (به اساس نشان انگشت، پسورد و کارت مخصوص) به دفتر مرکزی و دفاتر بیرونی اداره مرکزی (معینیت شاروالیها، ریاست عمومی شوراهای محلی، ریاست نظارت و ارزیابی).
• ایجاد سیستم شبکه استندرد کمپیوتری (Domain System) در دفاتر (معینیت شاروالیها، ریاست عمومی شوراهای محلی، ریاست نظارت و ارزیابی).
• ایجاد برنامه های مدیریت معلومات یا دیتابیس ها برای بخش های مختلف اداره.
• نصب و عیار نمودن سیستم فایروال جهت مصونیت شبکه و استفاده درست از انترنیت در اداره مرکزی و دفاتر بیرونی اداره.
• ارایه خدمات انترنیتی به تمام دفاتر ۳۴ ولایات.
• ایجاد پل ارتباط میان دفتر مرکزی با ۳۴ ولایت از طریق سیستم ویدیو کنفرانس.
• بالا بردن ظرفیت انترنیت ولایات از ۲ ام بی به ۴ ام بی و دربعضی ولایات به ۸ ام بی.
• تهیه و ترتیب طرزالعمل های مختلف در بخش تکنالوژی معلوماتی (استفاده از ایمیل آدرس رسمی، وسایل تکنالوژی و استفاده از انترنت).
• دیتابیس ها به بخش راپور دهی (حوادث و تهدیدات).
• سیستم Task management.
• سیستم الکترونیکی آرشیف E-Archive برای دفاتر مدیریت اجرائیه ریاست های داخلی.

فعالیت های روزمره :

۱٫ – ایجاد و نگهداری سیستم وشبکه مرکزی اداره
۲٫ – ایجاد سیستم مرکزی برای ذخیره نمودن اسناد کارمندان به شکل مصئون
۳٫ – ارایه خدمات شریک نمودن معلومات با در نظر داشت حقوق داده شده
۴٫ – آدرس ایمیل رسمی اداره
۵٫ – شریک نمودن پرنتر و دیگر وسایل تکنا لوژی معلوماتی با در نظر داشت موقعیت کارمند
۶٫ – تیلیفونPAB-X برای تماس های داخلی
۷٫ – دسترسی به فولدر محفوظ جهت ارسال فایل مورد ضرورت به کارمندان
۸٫ – ارایه خدمات سیکیورتی جهت مصئونیت اسناد و کمپیوتر های کارمندان از قبیل (انتی ویروس ، گروپ پالیسی و فایروال)
۹٫ ارایه خدمات انترنت به شکل استاندرد
۱۰٫ سیستم (CMS) برای استفاده از برنامه های مختلف کمپیوتر به شکل گروپی جهت بهبود سیستم کاری کارمندان
۱۱٫ سیستم (Project Management System) برای کاربرد مدیریت پروژه به شکل گروپی جهت موثریت
۱۲٫ ترتیب و تنظیم برنامه های کمپیوتر
۱۳٫ ترمیم و شکل بندی وسایل تکنالوژی معلوماتی
۱۴٫ ترتیب و تنظیم مسایل تخنیکی (سیستم ترجمه ، مکسر و سیستم صدا ) جهت برگزاری کنفرانس ها و ورکشاپ
۱۵٫ جمع آوری معلومات ( سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی ) از ۳۴ ولایت روزانه به طور مفصل و دقیق.

 

 

اداره مستقل ارگانهای محلی

ریاست تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

کار کردها و دست آوردهای ریاست تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی​​ 

 

رهنمود ها و طرز العمل استفاده از سهولت ها و خدمات تکنالوژی معلوماتی.

رهنمود ها و طرز العمل استفاده از از سهولت ها و خدمات تکنالوژی معلوماتی برای رهنمایی و استفاده بهتر کارمندان اداره تهیه و ترتیب گردیده است. این رهنمود ها و طرز العمل​​ ها در چند بخش نوشته وترتیب گردیده است. که از آن جمله رهنمود استفاده از ویندوز پروگرام ارتباطی فایر وال ،​​ share drive، ترتیب گردیده همچنان طرزالعمل استفاده از نامه برقی (Email Policy)​​ اداره مستقل ارگان های محلی، پالیسی استفاده از لوازم تکنالوژی معلوماتی در​​ اداره مستقل ارگان های محلی و شروط طرزالعمل استفاده از انترنت را میتوان نام برد.

 

ایجاد سیستم حاضری برقی

​​ ایجاد سیستم حاضری برقی (به اساس نشان انگشت، پسورد و کارت مخصوص) به دفتر مرکزی و دفاتر بیرونی اداره مرکزی(معینیت شاروالیها، ریاست عمومی شوراهای محلی،​​ ریاست نظارت و ارزیابی) صورت گرفته است که این سیستم باعث سهولت در گرفتن گزارش حاضری روزانه، ماهانه و سالانه گردیده است. درین سیستم انگشت تمام کارمندان اداره ثبت گردیده است و تنها در وقت معین رسمیات میتوانند ورود یا خروج ازسیستم گردند.

 

ایجاد سیستم شبکه​​ استندرد کمپیوتری(Domain system)​​ 

ایجاد شبکه ستندرد کمپیوتری بخاطر استفاده و کنترول بهتر انترنت و استفاده کننده گان در اداره صورت گرفته است. طوریکه ​​ کمپیوتر های همه کارمندان این اداره به سیستم دومین وصل گردیده است و کنترول آن توسط یک​​ Admin​​ ​​ صورت میگیرد ​​ و هیچ کارمند عادی نمیتواند بدون اجازه مدیر سیستم کدام نرم افزار انستال کند ویا کار دیگری را انجام دهد که این کار باعث امنیت بیشتر سیستم میگردد.​​ 

 

نصب و عیار نمودن سیستم فایروال

نصب و عیارسازی سیستم فایروال بخاطر امنیت بهتر شبکه و همچنان استفاده درست انترنت دراداره صورت گرفته است. توسط سیستم فایروال همه سایت های غیر مجاز​​ Block​​ گردیده و هیچ استفاده کننده نمیتواند آنهارا بروز کند. همچنان این سیستم باعث میگردد تا کسانی که به شکل غیر مجاز و یا هکر ها وارد سیستم گردند ازآن جلوگیری نماید.

 

ارایه خدمات انترنتی​​ به 34 ولایت

ارایه خدمات انترنتی و کیبلنگ سیستم نتورک به 34 ولایت کشور صورت گرفته است. و ظرفیت انترنت ولایات از 2​​ MB​​ به ​​ 4MB​​ و در بعضی ولایات به 8​​ MB​​ بالا برده شده است.

 

ایجاد ورکشاپ ریاست تکنالوژی معلوماتی

با ایجاد این ورکشاپ همه کار های تخنیکی این اداره ازقبیل نصب و عیار سازی کاپیر ، پرنتر ، اسکنر ، سویچ، روتر وهمه وسایل تکنالوژی وحل مشکلات تخنیکی وسایل در این ورکشاپ صورت میگیرد. همچنان این ورکشاپ در بخش آموزش وسایل جدید و برنامه های جدید تکنالوژی کارمیکند.

 

ایجاد پل ارتباط میان دفتر مرکزی با 34 ولایت از طریق سیستم ویدیوکنفرانس

سیستم ویدیو کنفرانس درمرکز و 34 ولایت کشور نصب وعیار گردیده است این سیستم باعث ایجاد سهولت در مکالمه ​​ تصویری گردیده و هرزمان که مقامات خواسته باشند میتوانند از طریق این سیستم به طور آنلاین باهم ملاقات وکنفرانس نمایند.

 

عقد تفاهم نامه میان اداره مستقل ارگانهای محلی و کمپنی مخابراتی روشن و جهت توزیع سیمکارتهای​​ CUG.

این تفاهم نامه برای دریافت 50000 قطعه سیمکارت​​ CUG​​ روشن از شرکت مخابراتی روشن برای کارمندان اداره مستقل ارگانهای محلی صورت گرفته است. سیمکارت های مذکور دارای تخفیف های ویژه برای کارمندان این اداره بوده که باعث​​ ایجاد سهولت در امر مکالمه بین آنها میگردد. سیمکارتهای​​ CUG​​ ​​ روشن به تمام کارمندان اداره مرکزی، 6 ولایت ، 124 ولسوالی در کنفرانس ملی ولسوالان توزیع گردیده است. و همچنان توزیع آن به سایر ولایات کشور جریان دارد.

 

عقد تفاهم نامه میان اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره اترا

این تفاهم نامه به منظور راه اندازی و تطبیق موثر پروژه های دسترسی سراسری برای پوشش دفاتر اداره مستقل ارگانهای محلی(شوراهای ولایتی، شاروالیهای ولایتی، و ولسوالیهای ولایات) صورت گرفته است. به اساس این​​ تفاهم نامه در سال جاری 13 ولسوالی توسط فایبر نوری وصل میگردد و کار سروی آن در حال جریان است برای اجرای این کار هفت ملیون افغانی توسط اداره اترا در نظر گرفته شده است. و سایر ولسوالیها توسط سیستم​​ POINT TO POINT​​ در سالهای بعدی وصل میگردند.

 

سیستم داس نت

عبارت از سیستم میباشد که از امنیت زیادی برخوردار است از طریق لین فایبر نوری وصل میگردد همراه با تمام ادارات اداره مرکزی وصل میگردد که از سرعت زیادی برخوردار است همچنان در این شبکه ویدیوکنفرانس ها نیز صورت میگیرد که از امنیت زیادی برخوردار میباشد تا هیچ نوع​​ هکر در جریان ویدیوکنفرانس داخل سیستم نگردد و تماس ویدیویی را ثبت ننمایند.

 

سیستم جی آر پی​​ Government Resource Planning

بطور مختصر سیستم یاد شده سه بخش های عمده ذیل را به شکل الکترونیکی تبدیل مینماید:

 • بخش منابع بشری: بخش های عمده که در بخش منابع​​ بشری در نظر گرفته شده است شامل از سوانح کارکنان، دیتابیس برای حاضری الکترونیکی، بخش مکمل تقاعد کارکنان، ارزیابی کارکنان، کارت هویت به اشکال و دیزاین های مختلف طبق نیازمندی اداره، ریکارد تداوی دولتی کارکنان، بخش ارتقای ظرفیت ، و در آخر توسط این سیستم ما میتوانیم راپور های مختلف تحلیلی و ارقامی را در هر بخش مربوط منابع بشری را داشته باشیم.

 • بخش مالی: تمام فورم های مالی وزارت مالیه، که متشکل ( بودجه سازی، تقسیمات بودجه، تخصیصات صادره، تعدیلات، کودهای ریزرفی، مصارفات و دیگر فورم های مربوطه، به شمول فورم م​​ 90، م 27، و م29) به طور الکترونیکی در این سیستم گنجانیده شده است.

 • بخش تهیه، خدمات و تدارکات: در این بخش از تثبیت احتیاج گرفته تا خریداری، توزیع مصارف اجناس و تمام موضوعات دیگر مربوط تهیه، تدارکات و خدمات اداره گنجانیده شده است.

بخاطر اینکه توانسته​​ باشیم با عملی ساختن این سیستم در اداره مستقل ارگانهای محلی و ادارات ذیربط این اداره یک قدم مهم در راستای عملی سازی حکومتداری الکترونیکی را برداشته باشیم، بعد از چند جلسه که با آن اداره محترم در باره این سیستم داشتیم، روز یکشنبه مورخ (15/ میزان/ 1397) در وزارت مخابرات  یک جلسه اختصاصی و غیر تخنیکی بخاطر تشریح این سیستم دایر نمودیم، که در آن جلسه همکاران بخش های مالی، تهیه، خدمات و تدارکات هم اشتراک داشتند.

بعد از جلسه یاد شده همکاران اشتراک کننده گان از دیزاین سیستم تذکر یافته رضایت نشان داده و خواهان عملی ساختن آن در اداره مستقل ارگانهای محلی شدند.

قابل یادآوریست که سیستم متذکره قابلیت این را دارد که مطابق نیازمندیهای هر اداره به شکل دلخواه تنظیم گردد. و در ضمن بعد از درخواست ما، همکاران تخنیکی وزارات مخابرات وعده سپردند تا بعضی سیستم های دیگری که نیازمندی این اداره میباشد برای ما طرح و دیزاین نماید.

 

4

 

مشکلات​​ ویا​​ چالش​​ ها

وزارت​​ ها​​ و​​ ادارات​​ همکار

مسئول​​ اجراء

نتایج​​ متوقع

خطرات​​ احتمالی

گزارش​​ پیشرفت

تاریخ​​ تکمیل​​ فعالیت

تاریخ​​ آغاز​​ فعالیت

شاخص

فعالیت​​ های​​ عمده

اجرأ​​ کننده

هدف

ربع سوم 96

ربع دوم 96

ربع اول 96

ربع اخیر 95

 

تمام ریاست های محترم

مشاورارشد تکنالوژی

دریافت راه حل و اولویت بندی خدمات ضروری از سیستم های کاغذی به الکترونیکی سهولت کاری

 

 

 

 

100%

08/07

01/07

ترتیب​​ پرسشنامه​​ به​​ تمام​​ ریاست​​ های​​ مربوط​​ اداره ​​​​ 

1-​​ ترتیب​​ سروی​​ عمومی​​ آماده​​ گی​​ حکومتداری​​ الکترونیکی

ریاست​​ تکنالوژی​​ مخابراتی​​ و​​ معلوماتی

ایجاد​​ سهولت​​ های​​ تکنالوژی​​ و​​ توسعه​​ سیستم​​ های​​ تکنالوژی​​ معلوماتی​​ به​​ منظور​​ سرعت​​ ،​​ دقت​​ و​​ اجراات​​ به​​ موقع​​ امور​​ .ایجاد​​ سهولت​​ های​​ تکنالوژی​​ و​​ توسعه​​ سیستم​​ های​​ تکنالوژی​​ معلوماتی​​ به​​ منظور​​ سرعت​​ ،​​ دقت​​ و​​ اجراات​​ به​​ موقع​​ امور

 

"

"

 

 

 

 

100%

12/07

08/07

فرستادن​​ پرسشنامه​​ ذریعه​​ مکاتیب​​ به​​ ریاست​​ های​​ اداره​​ مستقل​​ ارگان​​ های​​ محلی

 

"

"

 

 

 

 

100%

20/07

12/07

دایر​​ نموده​​ جلسات​​ با​​ ریاست​​ های​​ مربوطه​​ و​​ ارایه​​ پاسخ​​ به​​ سوالات​​ ریاست​​ های​​ محترم​​ در​​ رابطه​​ پرسشنامه

 

 

"

 

 

 

 

70%

10/08

20/07

جمع​​ آوری​​ پاسخ​​ های​​ ریاست​​ های​​ مربوطه​​ و​​ جمع​​ بندی​​ پاسخ​​ ها​​ وتوحید​​ نمودن​​ آن​​ ها​​ وارسال​​ آن​​ بوزارت​​ محترم​​ مخابرات​​ و​​ تکنالوژی

 

ریاست تکنالوژی​​ 

"

عدم سو استفاده از امکانات ایمیل و انترنت اداره​​ و پایدار بودن خدمات در اداره

 

 

 

 

100%

20/07

05/07

مطالعه​​ سیستم​​ های​​ موجوده​​ تکنالوژی ​​​​ در​​ اداره

2-ترتیب​​ و​​ عملی​​ نمودن​​ پالیسی​​ های​​ استفاده​​ از​​ انترنت،​​ استفاده​​ از​​ ایمیل​​ و​​ استفاده​​ از​​ وسایل​​ تکنالوژی​​ در​​ ارگان​​ های​​ محلی

 

"

"

 

 

 

 

100%

15/08

20/07

ترتیب​​ مصوده​​ پالیسی​​ از​​ استفاده​​ از​​ انترنت​​ و​​ مصوده​​ پالیسی​​ استفاده​​ از​​ ایمیل​​ های​​ رسمی

 

هیت محترم رهبری

ریاست تکنالوژی

 

 

 

 

 

20/08

15/08

تقدیم​​ مصوده​​ به​​ رهبری​​ اداره​​ محترم​​ مستقل​​ ارگان​​ های​​ محلی​​ جهت​​ ابراز​​ نظر

 

ریاست های مربوطه​​ 

ریاست تکنالوژی

 

 

 

 

 

دوامدار

20/08

منظوری​​ مصوده​​ های​​ پالیسی​​ و​​ ارسال​​ آن​​ به​​ تمام​​ ریاست​​ ها​​ وعملی​​ نمودن​​ پالیسی​​ های​​ استفاده​​ از​​ انترنت​​ و​​ ایمیل​​ پالیسی

 

ریاست تکنالوژی

مشاورارشد تکنالوژی

استفاده درست و موثر از لوازم و اجناس تکنالوژی

 

 

 

 

 

25/08

20/08

ترتیب​​ مصوده​​ پالیسی​​ استفاده​​ از​​ لوازم​​ تکنالوژی

3-​​ ترتیب​​ و​​ عملی​​ نمودن​​ پالیسی​​ استفاده​​ از​​ وسایل​​ تکنالوژی​​ در​​ ارگان​​ های​​ محلی

 

هیت محترم رهبری

ریاست تکنالوژی و مشاورارشد تکنالوژی

 

 

 

 

 

دوامدار

26/08

تقدیم​​ مصوده​​ به​​ هیت​​ محترم​​ رهبری​​ ارگان​​ های​​ محلی​​ و​​ اخذمنظوری

 

ریاست تکنالوژی و تمام ریاست های محترم

هیت محترم رهبری

 

 

 

 

 

 

 

 

منظوری​​ مصوده​​ پالیسی​​ استفاده​​ از​​ وسایل​​ ولوازم​​ تکنالوژی​​ توسط​​ هیت​​ رهبری​​ و​​ ارسال​​ آن​​ به​​ ریاست​​ های​​ ذیربط،​​ عملی​​ نمودن​​ پالیسی​​ استفاده​​ از​​ وسایل​​ تکنالوژی ​​​​ 

 

ریاست های محترم خدمات، مالی و دفتر

​​ ریس تکنالوژی مشاورارشد تکنالوژی​​ 

دسترسی آمرین با صلاحیت اداره به معلومات در کمترین اسرع وقت، شفافیت در حساب دهی، کم شدن پروسه طولانی، ارایه خدمات بهتر

 

 

 

 

 

30/09

01/09

مطالعه​​ پروسه​​ موجوده​​ فعلی​​ ریاست​​ مالی​​ وحسابی،​​ مدیرت​​ عموم​​ آرشیف​​ وریاست​​ خدمات​​ و​​ تدارکات

4-​​ ​​ عصری​​ سازی​​ سیستم​​ مالی​​ وحسابی،​​ خدمات​​ وتدارکات​​ وآرشیف ​​​​ با​​ استفاده​​ از​​ تکنالوژی​​ معلوماتی

 

ریاست های مالی و تکنالوژی

ریاست خدمات

 

 

 

 

 

15/11

10/10

شروع​​ پروسه​​ تدارکاتی​​ به​​ اعلان​​ گذاشتن​​ قرارداد​​ وعقد​​ پروتوکول​​ با​​ شرکت​​ معتبر​​ غرض​​ ارایه​​ خدمات​​ سرویس​​ دهی

 

ریاست های محترم خدمات، مالی و دفتر

ریاست تکنالوژی مشاور تکنالوژی​​ 

 

 

 

 

 

دوامدار

20/11

اجرای​​ عملی​​ سیستم​​ مالی​​ و​​ حسابی،​​ ومدیریت​​ آرشیف​​ و​​ خدمات​​ وتدارکات​​ ​​ درمرکز

 

واحد های اداری ولایات

ریاست تکنالوژی، مشاور تکنالوژی

 

 

 

 

 

دوامدار

03/01/1396

توسعه سیستم به واحد های اداری درولایات​​ 

 

وزارت مخابرات و تکنالوژی

مشاور تکنالوژی، ریس تکنالوژی

بلند برده سطح مسلکی کارمندان و ارایه خدمات بهتر به اداره

 

 

 

 

100%

15/07

01/07

مطالعه​​ وارزیابی​​ سطح​​ معلومات​​ مجوده​​ کارمندان​​ ریاست​​ تکنالوژی​​ بر​​ اساس​​ بست​​ موجوده​​ و​​ لایحه​​ وظایف​​ شان

5-​​ همآنگی​​ با​​ ریاست​​ حکومتداری​​ الکترونیکی​​ غرض​​ ارتقای​​ ظرفیت​​ کارمندان​​ و​​ معرفی​​ کارمندان​​ به​​ کورس​​ های​​ آمورشی

 

وزارت مخابرات و تکنالوژی

ریاس تکنالوژی، ریاست ارتقاع ظرفیت ها

 

 

 

 

 

دوامدار

20/07

مفرفی​​ کارمندان​​ به​​ کورس​​ های​​ کوتاه​​ مدت،​​ میان​​ مدت​​ وطویل​​ المدت​​ به​​ ریاست​​ محترم​​ حکومتداری​​ الکترونیکی​​ جهت​​ بلند​​ بردن​​ مهارت​​ های​​ مسلکی​​ ایشان

 

ADB,مخابرات، ریاست های نظارت و ارزیابی، واحد های اداری

​​ 

ریاست تکنالوژی و مشاور تکنالوژی

استفاده موثراز سیستم ها، مطابق استندرد های قبول شده جهانی

 

 

 

 

100%

15/07

04/07

تدویر​​ جلسات​​ وهمآهنگی​​ با​​ ریاست​​ های​​ مربوطه​​ ،​​ بانک​​ انکشاف​​ آسیایی​​ و​​ ریاست​​ محترم​​ حکومتداری​​ الکترونیکی،​​ ارایه​​ پرسشنامه​​ و​​ جمع​​ آوری​​ آن

6-​​ مطالعه​​ وهمآهنگی​​ سیستم​​ GIS​​ در​​ اداره​​ مستقل​​ ارگان​​ های​​ محلی

 

ریاست های محترم نظارت وارزیابی، واحد های اداری

ریاست تکنالوژی و مشاور تکنالوژی​​ 

 

 

 

 

 

100%

25/07

16/07

توحید​​ معلومات​​ و​​ ارایه​​ آن​​ به​​ ریاست​​ حکومتداری​​ الکترونیکی​​ و​​ بانک​​ انکشاف​​ آسیایی​​ غرض​​ ستندرد​​ سازی​​ سیستم

 

ریاست های محترم مرکزی

مشاور تکنالوژی و ریس تکنالوژی

اداره و کنترول سیستم های تکنالوژی زیر یک چتر واحد وعدم اجراات دوگانه

 

 

 

 

 

25/09

05/09

مطالعه و ارزیابی سیستم های موجوده و نشست با ریاست های مرکزی​​ 

7-​​ بازنگری​​ سیستم های موجوده تکنالوژی و مرکزی ساختن تکنالوژی معلوماتی تحت ریاست تکنالوژی معلوماتی

 

مقام محترم اداره

ریاست تکنالوژی و مشاور

 

 

 

 

 

10/10

01/10

ترتیب و ارایه پیشنهاد به مقام محترم اداره بمنظور مرکزی سازی تکنالوژی معلوماتی

 

ریاست های محترم

ریاست تکنالوژی و مشاور​​ 

 

 

 

 

 

دوامدار

11/10

اتصال تمام واحد های مرکزی به دیتا سنتر مرکزی​​ 

 

ریاست های محترم مرکزی​​ 

مشاور تکنالوژی وریاست تکنالوژی

مدیریت تمام منابع اداره تحت یک چتر واحد و جلوگیری از مصارف گزاف به سیستم جداگانه

 

 

 

 

 

20/03/1396

10/02/1396

مطالعه وارزیابی سیستم های موجوده (سافت ویری و پروسس کاری )

8-​​ بازنگری​​ تمام سیستم های موجوده بمنظور راه اندازی یک سیستم واحد​​ ERP​​ برای اداره مستقل ارگان های محلی

 

مقام محترم اداره

ریاست تکنالوژی​​ 

 

 

 

 

 

05/04/1396

25/03/1396

ترتیب پیشنهاد به مقام محترم واخذ منظوری

 

ریاست مالی، دفتر های کمک کننده و وزارت مخابرات

ریس تکنالوژی و مشاور​​ 

 

 

 

 

 

20/04/1396

06/04/1396

جستجو و دریافت وجوه برای اجرای پروژه

 

ریاست تهیه و خدمات​​ 

ریاست تکنالوژی​​ 

 

 

 

 

 

30/05/1396

22/04/1396

ارسال مشخصات و پیشنهادیه به ریاست محترم خدمات جهت پروسه تدارکاتی

 

تمام ریاست های محترم​​ 

ریاست تکنالوژی و مشاور

 

 

 

 

 

دوامدار

10/06/1396

اجرای عملی سیستم​​ ERP​​ در اداره​​ 

 

 

ریاست تکنالوژی و مشاور ریاست تکنالوژی​​ 

مسلکی ساختن تشکیل ریاست و توظیف​​ کارمندان مطابق به رشته های شان، استندرد سازی تشکیل موجوده

 

 

 

 

 

15/03/1396

15/03/1396

مطالعه تشکیل موجوده و مطابقت آن به سیستم های موجوده​​ 

9-​​ ترتیب وبازنگری تشکیل و لاحیه وظایف ریاست تکنالوژی بمنظور تطابقت با سیستم های موجوده​​ اداره

 

مشاور تکنالوژی​​ 

ریس تکنالوژی​​ 

 

 

 

 

 

31/03/1396

20/03/1396

ازدیاد بست های موردضرورت و حذف بست های غیر ضروری​​ 

 

ریاست منابع بشری

ریاست تکنالوژی​​ 

 

 

 

 

 

 

05/04/1396

ارسال تشکیل جدید با لاحیه وظایف به ریاست محترم عمومی منابع بشری​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترتیب شده توسط  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ارزیابی شده توسط  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ منظوری مقام محترم اداره

DRAFT

 

 

afghan logo

 

 

جمهوری اســـــــــــــــــــــــــــــــــــلامی افغانســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان

اداره مستقل ارگان های محلی

معینیت مالی واداری

ریاست تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی​​ 

 

 

طرزالعمل استفاده از نامه برقی (Email Policy)​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ 

 

 

پالیسی پست الکتریکی​​ (ایمیل​​ Email)​​ اداره مستقل ارگان های محلی

 

هدف از پالیسی​​ پست الکتریکی(ایمیل-Email) ​​​​ این است تا​​ ازصحت و استفاده​​ درست​​ سیستم​​ ایمیل​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ اطمینان حاصل​​ شود. واستفاده​​ کننده گان​​ آن اگاه باشند که استفاده از​​ کدام سیستم​​ ایمیل​​ نزد​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ قابل قبول است،​​ و استفاده از​​ کدام سیستم آن​​ کار پسندیده نیست.​​ ​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ حق اصلاح وتعدیل​​ این پالیسی را دارد​​ وقتیکه در مورد این پالیسی اصلاح وتعدیل​​ صورت گرفت به استفاده​​ کننده ها​​ اطلا ع داده خواهد شد.​​ 

​​ 

جلو گیری از خطرات قانونی​​ ​​ 

ایمیل​​ یک وسیله تامین ارتباط ​​ است​​ واستفاده​​ کننده های آن مکلف​​ اند​​ که​​ از این وسیله​​ ارتباط​​ ​​ با احساس مسولیت​​ بطور موثر و مطابق قانون استفاده​​ نمایند. گرچه طبعیت​​ ایمیل ​​​​ چنان است که اصول رسمی واداری که در مورد مکاتبات ارتباطی دیگر به کار برده میشوند درمورد​​ ایمیل ​​​​ کمتر به کار برده میشوند.​​ لذا اگاهی استفاده​​ کننده گان​​ ایمیل ​​​​ از خطرات قانونی​​ ان خیلی مهم است.

 

 • اگر شما در​​ ایمیل​​ کلمات ​​​​ ​​ تحقیر کننده​​ ، افترا آمیز،​​ اهانت آمیز،​​ ​​ و تبعیضی​​ را ارسال نمائید شما واداره مستقل ارگان های محلی​​ تحت سوال قرار خواهید گرفت.

 • اگر شماجواب​​ پیغامهای را با کلمات تحقیر کننده​​ ،​​ افترا آمیز ، اهانت آمیز،​​ تبعیضی​​ و کلمات زشت​​ بدهید​​ شما واداره مستقل ارگان های محلی​​ مسول شناخته میشوید.

 • اگر شما بطور غیر قانونی معلومات​​ محرم را ارسال نمائید شما واداره مستقل ارگان های محلی​​ مسولیت آن را به عهده خواهید داشت.

 • اگر شما بطور غیر قانونی و بدون اجازه پیغامهای دیگران را کاپی و یا ارسال نماید شما و​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ متخلفین قانون حق طبع شناخته میشوید.

 • اگر شما کدام ضمیمه حامل ویروس را ارسال نماید شما واداره مستقل ارگان های محلی​​ مسول​​ شناخته میشوید.​​ ​​ 

با رعایت نمودن هدایات​​ ذیل استفاده​​ کننده های​​ ایمیل​​ خطرات قانونی​​ ایمیل ​​​​ را کاهش خواهند داد.​​ ​​ هر نفر که قوانین پالیسی​​ ایمیل​​ را رعایت ننماید همه مسولیتها به ایشان متوجه خواهد بود​​ و​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ حتی الامکان مسولیت قانونی نخواهد داشت.

 

شرایط قانونی​​ 

قواعد ذیل را​​ در​​ نظر بگیرید​​ ومطابق​​ آن​​ عمل نمائید.

 • ​​ کلمات تحقیر​​ کننده ، افترا آمیز ،​​ اهانت آمیز ،​​ تبعیضی​​ ​​ و کلمات زشت​​ را ارسال ننماید وجواب​​ پیغامها را نیز با این کلمات ندهید​​ .و اگر شما چنین کلمات را در یافت نمودید​​ به مدیر​​ دفتر تان اطلاع دهید.

 • بدون​​ اخذ​​ اجازه​​ ​​ از​​ ارسال کننده هیچ پیغام را فاروردForward​​ ​​ ننمائید.

 • پبغامهای نا مطبوع و نا خواسته را ارسال ننمائید .

 • در پیغامهای​​ ایمیل​​ جعلکاری ننمائید​​ .​​ 

 • از حساب​​ ایمیل​​ شخص دیگران​​ پیغام ارسال ننمائید.

 • پیغامها و ضمایم که به اشخاص​​ دیگر تعلق دارند . ​​ بدون اجازه آنها کاپی ننماید.

 • ​​ در وقت​​ ارسال پیغام​​ هویت خویش را​​ تغیر ندهید.

 

 

 

 

بهترین طریقه استعمال​​ ایمیل

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ ایمیل​​ را یک​​ وسیله مهم ارتباط​​ پنداشته و​​ اهمیت استفاده​​ درست​​ از​​ مضامین​​ آن​​ و​​ سرعت ارسال جوابها​​ ​​ و خدمات​​ آن​​ به مشتریها​​ را​​ بهترمیداند.​​ ​​ لذا​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ میخواهد که استفاده کننده ها در وقت استفاده از​​ ایمیل ​​​​ نقاط ذیل را رعایت نمایند.

نوشتن​​ ​​ ایمیل ​​​​ 

 • نوشته​​ ایمیل​​ باید خوش خط،​​ زیبا​​ و​​ دارای ​​ مضامین​​ مختصر​​ باشد

 • ایمیل​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ شکل​​ ​​ رسمی دارد یعنی باید​​ از​​ جملات کوتاه و پر مفهوم استفاده​​ شود و​​ ایمیل​​ خویش را با کلمات​​ Hi ​​​​ و​​ Dear​​ و اسم شخص آغاز​​ ​​ و با کلمات​​ Best Regards ​​​​ ختم نماید.​​ و ازاختصارات وخصوصیات انترنیت مانند تبسم​​ Smiles​​ استفاده​​ صورت نگیرد.​​ 

 • امضا باید اسم ​​ شخص،​​ وظیفه ​​ شخص و نام​​ اداره​​ را داشته باشد​​ و کلمات به عهده نگرفتن​​ مسولیت​​ باید در تحت آن ذکر گردد. (به عهده نگرفتن​​ مسولیت​​ در​​ ذیل شرح گردیده) ​​ 

 • قبل از ارسال​​ ایمیل​​ باید توسط​​ تصحیح هجا​​ Spell Checker​​ اصلاح گردد.​​ 

 • ضمایم غیر ضروری و ضمایم بزرگتر از​​ ​​ 200kbباید ​​ قبل از ارسال مختصر گردند.

 • ایمیل​​ ​​ باید توسط حروف خورد نوشته شود.

 • تا وقتیکه به وصول کننده​​ CC​​ وBCC​​ اطلاع داده نشود که شما به انها​​ CC​​ و یاBCC​​ را ارسال مینماید​​ وآنها نفهمند که​​ در صورت وصول آن​​ چه کار را باید انجام دهند کاپی​​ CC​​ و یا​​ BCC ​​​​ ارسال نگردد.

 • وقتکه پیغامها را فارورد میکنید​​ توقع که از وصول کننده دارید بطور روشن ذکر کنید که​​ چه کار را باید انجام دهد.

 • صرف​​ ایمیلی​​ که محتویات آن بالای تخته اعلانات بطور آشکار نصب شده بتواند ارسال نماید.​​ اگر​​ اشکار نمودن​​ ایمیل​​ به حالت​​ فعلی​​ اش​​ مناسب​​ نباشد​​ از کدام طریق دیگر ارتباط دهنده​​ استفاده شود. و یا از طریق استعمال حروف مخصوصPassword​​ ​​ سری بودن​​ و محرمیت اسناد حفظ شود.​​  ​​​​ 

 • صرف​​ به​​ ایمیل​​ مهم​​ اهمیت داده شود​​ . ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

​​ *​​ جواب​​ ایمیل​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 • جواب​​ ایمیل​​ ​​ باید کم از کم در مدت 8 ساعت کاری ارسال گردد. و ارسال کننده باید کوشش کند که جواب​​ ایمیلی​​ که در اولویت قرار دارد در مدت 4 ساعت کاری ارسال نمایند.

 • ​​ جواب​​ ایمیلی​​ که از طرف مشتریان فعلی و شرکای​​ برنامه های انکشافی​​ آمده باشد​​ در اولویت قرار​​ گیرد.

 

*اشتراک در​​ رسانه های خبری

 • استفاده​​ کننده گان​​ ایمیل​​ که میخواهند​​ در اخبار و رسانه های خبری​​ ایمیل و انترنت​​ اشتراک نمایند​​ باید از مدیر​​ دفتر خود اجازه بگیرند.

 

*​​ مراقبت​​ ایمیل

 • پیغامهای​​ را​​ که به کاپی آن ضرورت ندارید محو​​ نمائید و​​ ایمیل​​ خودرا طوری​​ عیار سازید که در وقت خاموش کردن محتویات آن بطور خودکار و اتومات​​ محو​​ گردند.

 

استفاده از​​ ایمیل​​ بخاطر اهداف شخصی

گرچه استفاده از​​ سیستم​​ ایمیل​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ بخاطر امور رسمی و دفتری است​​ با وجود آن​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ بخاطر استعمال اهداف شخصی ​​ معقول اجازه داده است به شرط که هدایات ذیل در نظر گرفته شوند.

 • استفاده​​ شخصی​​ از​​ ایمیل​​ باید مانع کارهای دفتری و رسمی نگردد.​​ 

 • استفاده​​ شخصی​​ از​​ ایمیل​​ نیز طبق هدایات پالیسی فوق صورت گیرد.​​ 

 • ایمیل​​ شخصی در یک​​ فولدر​​ ​​ جداگانه به اسم​​ (Private ) ​​​​ حفظ شود . و هفته وارمحوگردد تا سیستم را به کندی مواجه نسازد.

 • بخاطر فارورد​​ ​​ کردن​​ ​​ مکتوبهای به هم پیوسته،​​ ایمیل​​ بی فایده،​​ شوخی ها،​​ اذیت​​ و ازار دادن هیچ اجازه داده نمیشود.

 • حد اوسط​​ روزانه بیش از 2 پست الکتریکی​​ بخاطر​​ اهداف شخصی ارسال ننماید.

 • ​​ ایمیل​​ بزرگتر و​​ متعدد را​​ بطور مجموعی ارسال ننماید.

 • همه پیغامهای که از طریق سیستم​​ ایمیل ​​​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ پخش و توزیع ​​ میگردد حتی ایمیل​​ اهداف شخصی نیز​​ ملکیت​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ میباشند.

 

معلوماتهای محرم و​​ سری

معلوماتهای محرم​​ را از طریق​​ ایمیل​​ ارسال ننمائید. واگر ارسال مینمائید اولا معلوماتها را محفوظ نماید واز طریق برنامه ​​ Microsoft Word​​ و برنامه​​ Excel ​​​​ وبا استفاده ازحروف مخصوص​​ Password​​ ​​ آن​​ را حفظ نمائید. و بعدا وصول کننده ​​ معلومات را از طریق دیگر ارتباط دهنده ​​ مثلا تلفون​​ ازحروف مخصوص​​ Password​​ ​​ معلومات محرم​​ آگاه سازید.​​ 

 

مسولیت به عهده نگرفتن

​​ هر​​ ایمیلی​​ که ارسال میدارید ماده های​​ ذیل را دران اضافه نماید تا در آینده تحت مسولیت قرار نگیرید.

این​​ ایمیل​​ و هر فایل که با این​​ ایمیل​​ ارسال میگردد​​ معلومات​​ محرم وسری اند​​ و صرف به اشخاص ویا شخص مرسل الیه تعلق دارد. و اگرایمیل ​​​​ نقص داشته با شد به مدیرسیستم اطلاع دهید. لطفا یاداشت نماید که همه نظریات وافکار که دراین​​ ایمیل​​ ذکر گردیده مربوط به نویسنده های آن میباشند و حتما از​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ نمایندگی نمیکند. در خاتمه وصول کننده باید از موجودیت ویروس در​​ ایمیل​​ و ضمایم آن جلوگیری نماید. اگر به سبب انتقال ویروس از طریق​​ ​​ ایمیل​​ ​​ سیستم متضرر گردید​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ هیچ مسولیت قانونی را به عهده نخواهد داشت.

کنترول و ارزیابی ​​ ایمیل

شما در سیستم کمپیوتر​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ در​​ ایمیل​​ هیچ چیز را از قبیل ذخیره معلومات ،​​ ارسال و وصول پیغامها ​​ پنهان کرده نمیتوانید . اگر اداره​​ ضرورت احساس نماید بدون اطلاع قبلی​​ ایمیل​​ شما را تحت ارزیابی قرار خواهد داد. اگر ثابت گردید که شما طبق قانون و مقررات پالیسی​​ ایمیل​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ عمل نمیکنید​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ حق دارد که در حق شخص متخلف اجراآت تادیبی​​ را به شمول فعالیتهای قانونی و فسخ قرارداد انجام دهند.​​ 

حساب​​ ایمیل

همه شماره های​​ ایمیل​​ در این سیستم به​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ تعلق دارند . حروف مخصوص​​ Password​​ آن را به اشخاص دیگر ندهید ​​ حروف مخصوص​​ Passwordباید بعد از هر 3 ماه تبدیل گردند. حساب​​ ایمیلی​​ که مورد استفاده قرار نگیرد در مدت 2 ماه از فعالیت باز خواهد ماند و امکان دارد که​​ پاک​​ گردد.​​ 

استفاده از ایمیل شخصی​​ 

مراقبت از ایمیل شخصی مسولیت خود شما بوده​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ درزمینه هیچگونه مسولیت رابه عهده نمیگیرد. بمنظورمعلومات بیشتربه ضمیمه پالیسی هذا مراجعه شود

سوال و معلومات اضافی

اگر شما در مورد این پالیسی​​ ایمیل​​ سوال و تبصره داشته باشید لطفا به :

اسم:​​ 

شماره تلیفون:

ایمیل:

ارتباط بگیرید. اگر​​ در این مورد سوال نداشته باشید​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ چنان​​ نتیجه گیری میکند که​​ در مورد قانون و مقررات​​ ایمیل ​​​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ اطلاع دارید و طبق آن عمل خواهید کرد.

 

تعهد نامه رسمی

اوراق پالیسی​​ ایمیل​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ را وصول و مطالعه نمودم​​ و تعهد​​ میکنم که طبق قانون و مقررات این پالیسی عمل خواهم کرد​​ ومیدانم که در صورت عمل نکردن طبق پالیسی​​ فوق از طرف​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ اجراآت​​ تادیبی و​​ یا​​ قانونی صورت خواهد گرفت.

اسم :

وظیفه:

ریاست:

تاریخ :​​ 

امضا​​ استفاده کننده​​ :​​ ​​ 

امضا ریس مربوطه :​​ 

شماره تیلفون:​​ 

تهیه کننده​​ : ذبیح الله بارکزی ​​​​ 

 

 

ضمیمه پالیسی​​ پست​​ الکترونیکی غرض استفاده ازایمیل شخصی کارمندان وزارت مالیه

اداره مستقل ارگان های محلی​​ جهت اجرای امورات رسمی ​​ سیستم ایمیل( نامه الکترونیکی) را به دسترس استفاده کننده گان (کارمندان​​ اداره) قرارداده است که طریقه استفاده ومصونیت آن درپالیسی پست الکترونیکی واضح میباشد. تمام کارمندان​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ مکلف به استفاده پست الکترونیکی​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ میباشند​​ چون ازیکطرف تمام اموررسمی اداره​​ ازطریق پست الکترونیکی​​ اداره مستقل ارگان های محلی​​ ا​​ جرا میگردد وازطرف دیگر مصونیت ومسولیت آن طبق پالیسی پست الکترونیکی مربوط ریاست تکنالوژی میباشد. با آنهم آنعده استفاده کننده گان ( کارمندان) که غرض اجراات امور شخصی خویش از پست های الکترونیکی شخصی خویش مانند  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (YAHOO, ,MSN,​​ Gmail) وغیره استفاده مینمایند نکات آتی جهت مصونیت پست الکترونیکی شان پیشنهاد میگردد.

در​​ انتخاب​​ رمز​​ دقت​​ کنید

 ​​​​ قرار​​ دادن​​ کرکتر​​ &​​ و​​ در​​ ادا​​ مه​​ تعدادی​​ فاصله​​ یا​​ همان ​​​​ space​​ در​​ پایان​​ رمز​​ باعث​​ میشود​​ اگر​​ رمز​​ به​​ وسیله​​ برنامه​​ های​​ جاسوسی​​ فرستاده​​ شد​​ قابل​​ خواندن​​ نباشد​​ .

از​​ دریافت​​ فایل​​ های​​ ناشناس​​ جداً​​ خودداری​​ کنید.

چنانچه​​ فایلی​​ دریافت​​ کردید​​ قبل​​ از​​ اجرا،​​ راست​​ کلیک​​ کرده​​ و​​ با​​ مطالعه​​ properties ​​ از​​ نوع​​ فایل​​ مطمئن​​ باشید​​ فایل​​ اجرایی​​ (.EXE)​​ نمی​​ باشد​​ .

عکس​​ ها​​ غالباً​​ با​​ پسوند​​ GIFوJPG​​ ​​ مي​​ باشد.​​ در​​ صورتی​​ که​​ پسوند​​ های​​ مشکوک​​ و​​ یا​​ اجرایی​​ مانند​​ .EXE​​ مواجه شدید آن را​​ SHIFT+DELET​​ نمایید.

ازگفتگوی صوتی بپرهیزید.​​ 

چنانچه​​ به​​ شخصی​​ مشکوک​​ هستید​​ یا​​ ایجاد​​ مزاحمت​​ می​​ نماید شخص​​ را​​ به​​ هیچ​​ وجه​​ اضافه (Add)​​ نکرده و​​ در​​ صورت​​ اضافه (ADD)​​ بودن​​ حذف​​ کنید​​ و​​ سپس​​ ignore​​ نمایید.

اسم استفاده کنده وکلمه رمز​​ خود​​ را​​ بروی​​ هر​​ کمپیوتری​​ وارد​​ نکنید

نکات فوق میتواند شمارا ازهکر ها نجات بخشد

​​ اگر​​ از​​ برنامه​​ های​​ مسنجر​​ استفاده می کنید باید جدیدترین آنها را استفاده کنید یا آنها را​​ Update​​ کنید.
​​ از​​ جدیدترین​​ اینترنت​​ اکسپلورر​​ یا​​ وب​​ بروزرهای جدید دیگری استفاده کنید.
​​ ویندوز​​ و​​ نرم​​ افزارهای​​ آن​​ را​​ Update​​ کنید یا از جدیدترین آنها استفاده کنید.
​​ تا​​ آنجایی​​ که​​ ممکن​​ است​​ وارد​​ صفحات​​ پاپ-آپ نشوید.
​​ هیچ​​ گاه​​ حتی​​ کوچک​​ ترین​​ اطلاعاتی​​ از​​ سیستم​​ خود​​ را​​ به​​ دیگران​​ ندهید.
​​ ار​​ هیچ​​ فردی​​ در​​ اینترنت​​ فایل​​ قبول​​ نکنید.
​​ هیچ​​ گاه​​ از​​ کسی​​ به​​ هیچ​​ وجه​​ لینک​​ قبول​​ نکنید.
​​ هیچ​​ گاه​​ از​​ کلمه رمزهای ساده استفاده نکنید.
​​ هیچ​​ گاه​​ حتی​​ کلمه رمز های​​ اسم استفاده کننده ​​​​ خود را نیز به کسی ندهید.
​​ در​​ اول​​ کلمه رمز​​ هایتان از یک کرکتر #​​ استفاده​​ کنید.
​​ در آخر کلمه رمز هایتان از چند کرکتر خالی استفاده کنید.
​​ هیچ​​ گاه​​ كلمه رمز​​ هایتان اسم یک آشنا، روز تولد، شماره شناسنامه نباشد.
​​ هیچ​​ گاه​​ در​​ نت کافی ها​​ ویا خانه ی دیگران وارد​​ مسنجر ويا​​ پست الکترونیکی​​ خود نشوید.
​​ اگر​​ خواستید در خانه ی دیگران وارد مسنجر ها شوید بعد از اتمام کار خود یک بار یک​​ اسم استفاده کننده​​ و کلمه رمز​​ اشتباه​​ را وارد کنید.
​​ اگر​​ در​​ اینترنت​​ احساس​​ کردید​​ چراغ​​ هارد​​ دیسک​​ کامپیوتر تان زود روشن و خاموش می شود یکبار از اینترنت خارج شوید و دوباره وارد شوید.
​​ به​​ هشدار​​ های​​ نرم​​ افزار​​ های​​ امنیتی​​ خود​​ توجه​​ کنید.
​​ در​​ چت​​ روم​​ ها​​ هیچ​​ گاه​​ با​​ کسی​​ درگیر​​ نشوید.
​​ هیچ​​ گاه​​ از​​ تهدیدات​​ اضافی​​ کسی نترسید.
عاقل و آگاه و هوشیار باشید.

فکر کنم تقریبا با هک آشنا باشید و نیازی به تعریف آن نباشد. هکرها ممکن است اهداف گوناگونی داشته باشند اما در یک هدف مشترکند و آن هم سرقت اطلاعات است حال به هر شیوه و روشی​​ 
​​ که باشد.
فرض کنید​​ 
پست الکترونیکی​​ دارید که ماه ها برای آن زحمت کشیده اید و​​ نامه های زیادی دریافت کرده اید، یک روز هنگام مراجعه در می یابید که​​ پست الکترونیکی شما​​ را​​ توسط شخص دیگری استفاده میشود ​​​​ و خلاصه کلام اینکه​​ پست الکترونیکی شما​​ هک شده است.
حتماً​​ از خود می پرسید​​ كه أيا امكان​​ دارد؟ چطورامکان دارد​​ ؟ از کجا ؟ و​​ توسط چی شخصی؟
حال  ​​​​ با رعایت​​ 
ذیل​​ کمتر در معرض هک قرار بگیرید.
​​ ایمیل:
هکر ها معمولا برای قربانی خود ایمیل می فرستند تا با باز شدن آن و دانلود محتویات آن در سیستم قربانی به جاسوسی در بپردازند.

​​ روش مقابله​​ :
​​ عناوین: ممکن است در قسمت​​ Sender​​ ایمیل، نام یکی از دوستان اینترنتی و یا غیر اینترنتی و حتی خودتان باشد مثلا ​​ دوستی​​ دارید​​ به نام​​ Ahmad​​ بعد می بینید​​ که در​​ Inbox​​ شما​​ با نام ایشان برای​​ تان​​ ایمیل فرستاده اند که​​ شما​​ بازش کنید..
​​ 
حالا چطوری می شود فهمید که ایمیل از سوی دوست مورد اعتماد​​ شماست:
​​ توصیه می
شود​​ که​​ ID​​ تمامی دوستان خود و همچنین​​ ID​​ خود را به لیست​​ Address Book​​ ایمیل اضافه کنید تا اگر از سوی آن​​ IDها​​ ایمیلی دریافت کردید با دیدن آیکن مخصوص​​ Address Book​​ در کنار ایمیل اطمینان حاصل کنید که واقعا از جانب دوست شماست.
​​ ببینید که آیا فایل ضمیمه ای هم همراه ایمیل است؟
در حال حاضر بیشتر ایمیل های آلوده در​​ 
Range​​ (محدوده)​​ ۶۳​​ و​​ ۶۴​​ کیلوبایتی است. سعی کنید کمتر از این گونه ایمیل ها با هر عنوانی باز کنید. سال پیش در محدوده​​ ۴۲​​ تا​​ ۴۳​​ کیلوبایت بود.
اکثر ایمیل های آلوده، ضمیمه فایل برای دانلود دارند.

​​ ایمیل های ناشناخته را از سوی اشخاص ناشناخته باز نکنید. گاها در ایمیل ها از عناوین تحریک کننده استفاده می شود حتی الامکان از باز کردن این ایمیل ها خودداری کنید.
​​ اماکن و سایت های عمومی:
به هیچ عنوان در سایت ها عمومی و کافی نت ها، ایمیل، وبلاگ و خلاصه هر چیزی را که با کلمه رمز شخصی شما در ارتباط است ، باز نکنید. مگر اینکه به سلامت اماکن مذکور ایمان داشته باشید، زیرا هکرها با سرور قرار دادن کامپیوتر و نصب نرم افزار مربوطه، هر کلمه رمزی را که روی آن سیستم چک می شود بدست می آورند.

​​ 
نکات عمومی در مورد کلمه رمز:

سعی کنید که کلمه رمزتان تلفیقی از کرکترهای مختلف باشد مثلا ارقام، حروف، پرانتز و​​ غیره...

هر چند وقت یک بار کلمه رمز خود را عوض کنید.

ایمیل هایی که از سوی سرورها پیرامون​​ Change Password​​ فرستاده می شود که حاوی کلمه رمز شماست پاک کنید.

کلمه رمز​​ ایمیل​​ و​​ ID​​ ایمل شما​​ به هیچ عنوان یکسان نباشد.

کلمه رمز خود را در برابر چشمان​​ کسانی که نمیشناسید​​ وارد نکنید​​ 

از شماره​​ پاسپورت ، تذکره، کارت هویت​​ ​​ و یا شماره تیلیفون ​​ و در کل شماره هایی که عمومیت دارند و ممکن است دیگران نیز خبر داشته باشند به عنوان کلمه رمز استفاده نکنید .

از اسامی خاص محبوبتان مثل : "سینما" ، "آسمان" و ... استفاده نکنید.

کلمه رمزتان را فقط روی ذهنتان بنویسید و آن را هیچ کجای دیگری ذخیره نکنید.

برای هر​​ ID​​ و یا وبلاگ خود کلمه رمز مجزایی داشته باشید.

ایمیل هایی را که حاوی خوش آمدگویی عضویت در سایت است و کلمه رمز شما نیز در آن آورده شده است در سیستم شخصی تان​​ Save​​ کرده و از روی سرور پاک کنید.

در هر سایتی ثبت نام نکنید و ایمیل اصلی تان را به آنها ندهید، اکثر سایت ها از ایمیل شما سوءاستفاده می کنند​​ .

بعد​​ از​​ اتمام​​ کار​​ با​​ یک​​ اسم ​​ استفاه کننده (​​ USER)​​ فرضی​​ وارد​​ شوید​​ .

در​​ پایان​​ کار​​ با​​ ایمیل​​ ،ایمیل​​ خود​​ راlog of​​ یا ​​​​ sing out​​ کنید​​ .

در​​ سایت​​ های​​ غیر​​ رسمی​​ عضو​​ نشوید​​ یا​​ اینکه​​ یک​​ رمز​​ دیگر​​ را​​ برای​​ آن​​ عضویت​​ قرار​​ دهید​​ .

هر​​ موقع​​ می​​ خواهید​​ وارد​​ ایمیل​​ شوید​​ از​​ صحیح​​ بودن​​ آدرس​​ صفحه​​ که​​ login​​ میشوید​​ اطمینان​​ حاصل​​ کنید​​ 

هر​​ چند​​ مدت​​ یکبار​​ از​​ طریق​​ msconfig​​ وstart up​​ سیستم​​ خود​​ را​​ چک​​ کنید​​ تا​​ نرم افزار​​ های​​ مشکوک​​ در​​ حال​​ اجرا​​ نباشند​​ .

بیننده​​ سایت​​ های​​ مشکوک​​ نباشید​​ .

هر​​ چند​​ مدت​​ یکبار​​ کوکی​​ های​​ کامپیوتر​​ های​​ خود​​ را​​ پاک​​ کنید​​ .  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

8