ریاست اطلاعات و آگاهی عامه


لیست دستآورد سال ۱۳۹۶ ریاست اطلاعات و آگاهی عامه:
اعلان مجدد بست های ریاست اطلاعات و آگاهی عامه از طریق سی بی آر
۱. تسوید استراتیژای ارتباطات، جمع آوری معلومات معلومات، نظریات تمام ریاست ها جهت نشر در رسانه ها
۲. برگزاری برنامه آموزشی وآگاهی دهی از قانون حق دسترسی به معلومات در تالار اداره
۳. جمع آوری معلومات، دستآورد های کاری ریاست های مرکزی از بابت سال ۱۳۹۵ جهت نشر در وبسایت و صفحات اجتماعی اداره. در مرکز رسانه های حکومت برای سخنگویان ولایات IWPR برگزاری برنامه آموزشی از طرف انستیتوت پوشش خبری برنامه عقد تفاهم نامه میثاق شهروندی میان اداره مستقل ارگان های محلی و ادارات ذیربط.
۴. تطبیق طرزالعمل مصئونیت خبر نگاران در سطح محلات
۵. پلانگذاری بودجه سازی ولایتی، ارتقای ظرفیت سازمانی در ۲۴ ولایت
۶. تشکیل کمیته مصوونیت خبرنگاران تمام ولایات به مدیریت معاونان ولایات.
۷. برگزاری دومین کنفرانس تقویت اطلاع رسانی در محلات برای سخنگویان، مسوولان اطلاع رسانی شورای ولایتی و شاروالی ها ولایات
تشکیل بورد اطلاع رسانی در اداره مستقل ارگانهای محلی
۸. فعال نمودن ویب سایت اداره مسقتل ارگانهای محلی در ۲۴ ولایت فعالیت می نماید
۹. برگزاری ضیافت و اعطای تقدیر نامه ها برای مسوولان رسانه های ملی و بین المللی در محضر هیئت رهبری اداره.
۱۰. برزگزاری کمپاین عمومی نهال شانی در ۳۴ ولایت کشور
۱۱. برگزاری کمپاین عمومی مبارزه با مواد مخدر در ۳۴ ولایت کشور
۱۲. برگزاری کمپاین حمایت از نیرو های امنیتی کشور و طرح عملیات خالد در هماهنگی با ادارات ذیربط.
۱۳. کمپاین عمومی فراخوان مقاله نویسی در هماهنگی معاونیت دوم ریاست اجراییه در ۳۴ ولایت کشور.
۱۴. جمع آوری دستآورد های سال ۱۳۹۶ ریاست های مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی ونشر آن در ویب سایت و صفحات اجتماعی اداره.
۱۵. به عموم ولایات عملیات سه ماهه نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی کشور مان در جنگ روزانی موجود، سرباز. خط مقدم باشیم.
۱۶. دعوت نامه نشت معرفی مقرره طرز نظارت شورا های ولایتی.

فشردۀ فعالیتها و دستآوردهای ریاست اطلاعات و آگاهی عامه طی سال ۱۳۹۵:
حدوداً پنج سال قبل ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، بنابر نیازهایی اهداف کاری، رسانه یی، معرفی حکومتداری بهتر محلی، و حسابده بودن ادارات محلی به مردم، راه اندازی فعالیت مطبوعاتی و اگاهی دهی را در دستور کار خود قرار داد و برای پیاده ساختن این اهداف، بخش رسانه ها و روابط ستراتیژیک را با استفاده امکانات بودجوی و تشکیلاتی رسمی و برنامه ها به راه انداخت.
آمریت اگاهی عامه و نشرات، در طی چهار سال در چوکات ریاست دفتر توانست تا امور هماهنگی رسانه‌یی با سایر بخش های اداره را به پیش ببرد. این آمریت توانست، با هماهنگی کمیتۀ مشاوریت مطبوعاتی وبه کمک فنی- مطبوعاتی همکاران قراردادی اداره، طی سالهای گذشته،برنامۀ اولی خویش را در عرصۀ ایجاد رسانه‌های رسمی چاپی و الکترونیک و سایر امورات که مربوط این آمریت میشد را تا حد ممکن به انجام رسانید.
اما بنابر پشنهاد رهبری اداره و منظوری مقام عالی ریاست ج.ا.ا به تاریخ ۱۱ حمل سال ۱۳۹۵ تشکل آمریت آگاهی عامه و نشرات به ریاست اطلاعات و آگاهی عامه ارتقاء یافت که با ارتقاء یافتن امریت به ریاست یک سلسله تغییراتی بنیادی در بست های کارمندان نیز به وجود آمد.
ریاست اطلاعات و آگاهی عامه در تشکیل خویش سه آمریت دارد. آمریت اطلاعات و نشرات، آمریت هماهنگی امور ولایات و آمریت اگاهی عامه.
با این حال، آمریت اطلاعات و نشرات دارای شش بست، مدیر عمومی رسانه های الکترونیکی، مدیر وب سایت مرکز و ولایات، طراح و دیزاینر، ادیتور دری و پشتو، گزارش نویس و فلمبردار و عکاس آمریت آگاهی عامه دارای دو بست: کارشناس آگاهی دهی عامه حکومتداری مرکز و محلی و کارشناس رسانه ها و همچنان آمریت هماهنگی ولایات دارای یک بست هماهنگ کننده اطلاعات و ارتباط با ولایات در چوکات ریاست اطلاعات و اگاهی عامه بوجود آمدند.
فعالیتها و دستآوردهای که در طی یک سال گذشته ریاست اطلاعات و آگاهی عامه به آن نایل شده است قرار ذیل از آن یاد آوری به عمل میاید:
 ارتقاء آمریت آگاهی عامه و نشرات به ریاست اطلاعات و آگاهی عامه
 استخدام و طی مراحل امور اداری هفت تن از واجدین شرایط به بست های تشکیل ریاست
 ترمیم و باز سازی تخنیکی ریاست اطلاعات و آگاهی عامه
 تدویر ورکشاپ آموزشی برای ۳۴ تن از سخنگویان ولایات
 ترتیب گزارشات روزمره از ۳۴ ولایات کشور و ارسال آن به تمامی رسانه های ملی و بین المللی و سخنگویان محلی.
 هماهنگی با تمامی سخنگویان در قسمت نشر پیام های واحد و شریک ساختن آن با رسانه ها.
 ایجاد کمیته های مصئوونیت خبرنگاران به همکاری سخنگویان ولایات در سراسر کشور.
 پوشش رسانه یی تمامی برنامه های اداره ازطریق صفحات اجتماعی، وب سایت و تویتر.
 ساختن وب سایت، صفحۀ اجتماعی (فیسبوک) و تویتر برای اداره.
 برگزاری کنفراس ملی سخنگویان ولایات .
 ترتیب و نهایی سازی ستراتیژی مطبوعات ادارۀ مستقل ارگانهای محلی
 راه اندازی سه دور کمپاین اهداء خون برای سربازان و افسران نیروهای امنیتی- دفاعی در تمامی ولایات.
 راه اندازی گردهمایی های اختصاصی به حمایت از نظام به همکاری دفاتر مطبوعاتی ولایات.
 راه اندازی برنامه های حمایتی از برنامه ها و پروژه های ملی چون: کنفرانس های بین المللی، وارسا تا بروکسل، افتتاح بند سلما، بند آقینه و سایر پروژه ها.
 هماهنگی و جلب کمک ها با بیجا شده گان داخلی ولایت کندز.
 تدویر کنفرانس های مطبوعاتی در مورد دستآوردهای اداره.

قرار شرح فوق فشردۀ گزارش یکسال ریاست اطلاعات و آگاهی عامه تقدیم است.

متن نمونه