تماس باما

تماس با بخش مبارزه با فساد اداری

اداره مستقل ارگانهای محلی، در سطح مرکز و واحد های اداری محلی مربوطه (اداره ولایت، اداره ولسوالی ، شوراهای ولایتی و شاروالی ها) با قاطعیت، برای محو فساد اداری مبارزه میکند، در صورت مشاهده هر گونه فساد اداری از مجرا های ذیل به ما اطلاع دهید.
شماره تماس: ۰۲۰۲۳۱۴۴۶۵/۰۲۰۲۳۱۴۴۶۴
آدرس ایمیل: anticorruption.committee@idlg.gov.af


جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محلی
ریاست اطلاعات و آگاهی عامه
راههای ارتباط با هیئت رهبری

تیلفون سکرتریت مقام اداره: ۰۲۰۲۱۰۴۷۰۸
ایمیل آدرس: info@idlg.gov.af
شما همچنان میتوانید برای معلومات بیشتر با ما از طریق فورم ذیل بتماس شوید: