تماس باما

تماس با بخش مبارزه با فساد اداری

اداره مستقل ارگانهای محلی، در سطح مرکز و واحد های اداری محلی مربوطه (اداره ولایت، اداره ولسوالی ، شوراهای ولایتی و شاروالی ها) با قاطعیت، برای محو فساد اداری مبارزه میکند، در صورت مشاهده هر گونه فساد اداری از مجرا های ذیل به ما اطلاع دهید.
شماره تماس: ۰۲۰۲۳۱۴۴۶۵/۰۲۰۲۳۱۴۴۶۴
آدرس ایمیل: anticorruption.committee@idlg.gov.af


جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محلی
ریاست اطلاعات و آگاهی عامه
راههای ارتباط با هیئت رهبری

۱ : عبدالمتین بیک
رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی
شماره تماس: ۰۷۸۸۰۳۲۰۸۸، ۰۲۰۲۱۰۴۷۰۸
ایمیل آدرس:Matinbek@gmail.com,    Dg.idlg@yahoo.com

۲: داکتر تیمور شاران، معین پالیسی و مسلکی
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۰۰۰۱۹، ۰۲۰۲۱۰۴۷۰۳
ایمیل آدرس: tsharan@gmail.com,    obaidekhlas@yahoo.com

۳: روح الله نیازی، معین مالی و اداری
شماره تماس: ۰۷۴۴۷۳۲۳۷۰، ۰۲۰۲۱۰۴۷۰۴
ایمیل آدرس: Roh.niazi@gmail.com,     Abdullhalem.ehsani@gmail.com

۴: عبدالباقی پوپل، معین امور شاروالیها
شماره تماس: ۰۷۲۹۰۲۰۰۱۱
ایمیل آدرس: abpopa@yahoo.co.uk

۵:ِ سید شاه سقیم، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه
شماره تماس:۰۷۷۷۳۲۳۳۲۳
ایمیل آدرس:  ssaqeem@gmail.com

۶: حامد سروری، رئیس نظارت و ارزیابی
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۹۶۲۰۱
ایمیل آدرس: hsarwary@yahoo.com

۷: محمد جمیل رشید، رئیس تکنالوژی ومعلوماتی
شماره تماس: ۰۷۹۱۰۶۰۰۰۶
ایمیل آدرس:jamilrashidi@yahoo.com

۸: عبدالولی حمیدی، رئیس تهیه وخدمات
شماره تماس: ۰۷۹۴۴۷۷۷۱۰
ایمیل آدرس: awhamidi@yahoo.com

۹: خواجه شفیع محمد، رئیس مالی و بودجه
شماره تماس ۰۷۰۰۱۹۳۰۱۳
ایمیل آدرس: Shafi_sediqi@yahoo.com

۱۰: سید احمد خاموش، رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۷۵۳۷۹
ایمیل آدرس: Saeed.khamoosh@gmail.com

۱۱: داکتر صبغت الله، رئیس عمومی برنامه ملی میثاق شهروندی
شماره تماس: ۰۷۷۸۶۴۱۶۲۹
ایمیل آدرس: s.sibghat@ccnpp.org

۱۲: عبدالحبیب جبارخیل، رئیس تفتیش داخلی
شماره تماس: ۰۷۹۶۱۴۴۴۱۴
ایمیل آدرس: abdulhabibjabarkhil@gmail.com

۱۳: منوچهر ملک زاده، رئیس ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره
شماره تماس: ۰۷۰۰۷۲۷۷۰۰
ایمیل آدرس: manoo.malik2017@gmail.com

۱۴: یلدا رویان، رئیس انسجام و ارتباط ولایات
شماره تماس:۰۷۹۴۵۸۱۸۷۰
ایمیل آدرس:yalda.royan@gmail.com

۱۵: محمد امین توخی، رئیس عواید، محاسبه و امور شارولیها
شماره تماس: ۰۷۰۰۷۱۴۷۷۴،       ۰۷۸۰۳۵۹۹۹۹
ایمیل آدرس: Amin.tokhy.2014@gmail.com

۱۶: محمد نصیر حمیدی، رئیس عمومی حکومتداری شهری
شماره تماس: ۰۷۰۳۳۳۳۰۹۱
ایمیل آدرس: hamidi_naseer@hotmail.com

۱۷: عبدالغیاث وردک، رئیس واحد های اداری
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۰۱۶۴۴
ایمیل آدرس: mirwais.amiri@gmail.com

۱۸: ایمل صالح زی، رئیس استخدام و سوانح کارکنان
شماره تماس: ۰۷۹۰۸۰۰۰۰۳
ایمیل آدرس: emalsalehzai@gmail.com

۱۹: حامد کریمی، سرپرست ریاست پالیسی وپلان
شماره تماس: ۰۷۹۹۵۰۱۰۱۶
ایمیل آدرس: karimiherat@gmail.com

۲۰: انجنیر سید محرم سادات، رئیس تخنیکی ومسلکی، امور شاروالیها
شماره تماس: ۰۷۸۶۳۲۸۴۵۸
ایمیل آدرس: sdmoharam@gmail.com


تماس با اداره

آدرس: چهارراهی آریانا پهلوی سفارت ایتالیا ـ کابل
تیلفون سکرتریت مقام اداره: ۰۲۰۲۱۰۴۷۰۸
ایمیل آدرس: info@idlg.gov.af
شما همچنان میتوانید برای معلومات بیشتر با ما از طریق فورم ذیل بتماس شوید: