میثاق شهروندی

جمهوری اسلامی افغانستان        

اداره مستقل ارگانهای محلی

ریاست نظارت و ارزیابی

خلاصه برنامه

 

نام برنامه: برنامه ملی میثاق شهروندی / National Program Citizen’s Charter
ادارۀ رهبری کننده: معینیت شاروالیها، ادارۀ مسقل ارگنهای محلی اداره تطبیق کننده: دفتر اسکان بشر ملل متحد (UN Habitat)
مسؤول برنامه: اداره: احمد سعید فیضی

UN Habitat: محمد نجیب امیری

شماره تماس/ایمیل آدرس: ۹۳-۷۹۹-۳۵۶-۸۷۴+، sayedfaizi@yahoo.com

۹۳-۷۹۱-۶۱۱-۰۹۲+، najib.amiri@unhabitat-afg.org

تاریخ آغاز برنامه: ۱۳۹۵ (اکتوبر ۲۰۱۶) تاریخ ختم برنامه: ۱۳۹۹ (۲۰۱۹)
اداره (یا ادارات) تمویل کننده: بانک جهانی
ساحات تحت پوشش: در مرحله اول چهار ولایات:   شهرهای هرات، قندهار، مزار شریف و جلال آباد
بودجه برنامه (به دالر): بودجه عمومی برنامه (به دالر) بودجه پلان شده سال (۲۰۱۶) بودجه مصرف شده سال (۲۰۱۶)
۹۰ میلیون ۱٫۴ میلیون ۰
تعداد کارمندان برنامه: تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد: ۴۵ زن: ۲ مرد: ۰ زن: ۰ مرد: ۴۵ زن: ۲
اهداف و مقاصد برنامه: برنامه میثاق شهروندی (همبستگی ملی شهری) یک برنامه ملی حکومت افغانستان و چند وزارتی میباشد. با آغاز این برنامه امید و اعتماد مردم به دولت و حکومت وحدت ملی افغانستان بیشتر میگردد. با تطبیق این برنامه در حیطه معینیت امور شاروالیهای انکشاف شهرها سرعت مییابد و عرضه خدمات شهری بهتر میگردد. این برنامه برای ده سال میباشد که فعلاً به اسال تدارکات مالی آن برای چهار سال تطبیق میشود. اهداف و مقاصد برنامه قرار ذیل میباشد:

بهبود عرضه خدمات زیربنایی و خدمات معیاری اساسی بصورت متوازن از طریق تقویت شوراهای انکشافی محل تا بحیث تهداب فعالیت های انکشافی به منظور توسعه و انکشاف محلات و در نتیجه درهم شکستن حلقه خشونت و بی ثباتی و تقویت پایه های مشروعیت نظام گردند.

سرمایه گذاری برای ارتقای ظرفیت مردم از طریق ایجاد و تقویت شوراهای انکشافی محلی و دادن صلاحیت های تصمیم گیری و حساب گیری مردم از کارمندان و مسئولین دولتی.

بهبود عرضه خدمات اساسی معیاری در سطح شهرها و دهات از طریق طرح و تطبیق پروژه ها در سطح محلات و گذرها.

اعتماد سازی و تقویت همکاری میان دولت وشهروندان، اشتغال زایی، کاهش فقر و زمینه سازی برای محو خشونت علیه زنان.

نتایج متوقعه: در نظر است که در مرحلۀ اول برنامۀ میثاق شهروندی در حدود ۸٫۵ میلیون جمعیت درشهرها و دهات کشور تحت پوشش قرار دهد همچنان در حدود ۳٫۴ میلیون جمعیت کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کند.

دست آورد های سال ۱۳۹۶
تسهیل برنامه در چهار شهر بزرگ (هرات، ننگرهار، کندهار و بلخ) با مؤسسات برنده بتاریخ ۱۲ برج حوت ۱۳۹۵ مطابق ۳ مارچ ۲۰۱۷ عقد گردیده است. همچنان بخاطر هماهنگی و عرضه حداقل هشت خدمت که از طریق این برنامه به شهروندان ارایه میگردد تفاهم نامه همکاری میان ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به عنوان اداره رهبری کننده بخش شهری برنامۀ میثاق شهروندی با وزارت احیأ و انکشاف دهات، وزارت مالیه، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت معارف، وزارت صحت عامه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدأ و معلولین، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، وزارت امور زنان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست، د افغانستان برشنا شرکت و ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به تاریخ ۱۷/ ثور/۱۳۹۶ به امضاء رسیده است.

برای مدیریت بهتر برنامه واحد تطبیق برنامه در چوکات معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی و یک یک واحد مدیریتی نیز در چهار شهر متذکره جهت تطبیق برنامه ایجاد گردیده است. الی اکنون ۱۴۴ تن کارمندان برنامه جهت اجرا و نظارت از کارکرد دفاتر همکار در تطبیق مستقیم برنامه در ساحات تعیین شده اند. در جریان سال مالی ۱۳۹۶ جمعأ ۱۴ ورکشاپ آموزشی از طرف واحد آموزش و ارتقای ظرفیت برنامه در مرکز و ولایات دایر گردیده که در آن برای ۴۸۶ تن اشتراک کنندگان (۳۹۴ مرد و ۹۲ زن) آموزش های لازم داده شده که در  کل مدت ۱۱۶ روز کاری را دربر گرفته است. این ورکشاپ های آموزشی برای کارمندان واحد تطبیق برنامه، واحدهای مدیریت ولایتی برنامه، کارمندان ارشد مؤسسات همکار و مشاورین تخنیکی برنامه در مرکز و ولایات برگزار گردیده است.

برعلاوه از اسناد اصلی و پالیسی برنامه ملی میثاق شهروندی به تعداد ۳۰ بسته رهنمود ها، طرزالعمل ها و مواد آموزشی به شمول رهنمود های تخنیکی، اجتماعی، مالی، تدارکات و عملیاتی جهت استفاده در تطبیق برنامه و همچنان تدویر برنامه های آموزشی و ورکشاپ های فوق الذکر ترتیب گردیده است. برنامه های آموزشی تخنیکی در مراحل جداگانه برای انجنیران واحد تطبیقی برنامه، واحد های مدیریت ولایتی برنامه، دفاتر مشاوریت ولایتی، مؤسسات همکار و شاروالی های ولایتی در سکتورهای مختلف مانند سرک، آبرسانی، پارک، حفظ الصحه و مدیریت کثافات جامد، سیستم معلومات جغرافیایی، مسایل تحفظ محیطی و اجتماعی و رهنمود تطبیق پروژه ها دایر گردیده است.

پروپوزل برای پروژه های انتخابی که از جانب شوراهای محلی و شوراهای گذر از چهار شهر تحت پوشش برنامه رسیده اند بازنگری گردیده و از کیفیت پروپوزل ها، ترتیب پلان ها و چگونگی استفاده از فورمه ها و آموزش ها و رهنمایی های تخنیکی برای انجنیران ولایتی اطمینان حاصل گردیده است.

به تعداد بیشتر از ۳۰ رهنمود آموزشی که به لسان انگلیسی تهیه گردیده بودند که بیشتر از ۵۰۰ صفحه میگردید به لسان های دری و پشتو ترجمه، ویرایش، بازنگری گردیده اند. در ضمن یک سیستم معلوماتی برنامه که شامل پروفایل سازی شوراهای انکشافی (محل و گذر)، معلومات انتخابات شوراها، پلان انکشافی شوراها، ثبت منابع عمومی شوراها، ثبت پروژه ها و مدیریت مالی پروژه ها، ثبت و تعقیب شکایات، ثبت قرارداد های مؤسسات همکار، تهیه راپور های هفته وار، ماه وار، ربعوار و سالانه می باشد، ایجاد گردیده است. معلومات این سیستم نیز از طریق موبایل (اسمارت فون) و تابلیت ها (موبایل صفحه وسیع) قابل جمع آوری می باشد که استفاده از موبایل انتقال معلومات را سرعت میبخشد.

میکانیزم ها و فورمه های مختلف چون فورم ثبت شکایات (A-16)، فورم گزارش دهی شکایات (B-16)، فورم مالی رسیدگی به شکایات، فورم تخنیکی رسیدگی به شکایات، فورم حقوقی رسیدگی به شکایات، فورم تدارکات رسیدگی به شکایات، فورم اجتماعی رسیدگی به شکایات، فورم تأخیر اجراآت رسیدگی به شکایات، بسته آموزشی میکانیزم رسیدگی به شکایات، دیتابیس رسیدگی به شکایات ایجاد و طرح ساختن صندوق شکایات و میکانیزم رسیدگی به شکایات ترتیب و نهایی گردیده است.

بعد از ایجاد سیستم رسیدگی به شکایات الی ختم سال ۲۱ شکایت درج سیستم گردیده که به شکایت های واصله به موقع رسیدگی صورت گرفته است. صرفاً دو مشکل زمین که در ناحیه دهم شهر کندهار ثبت شده در حصه تطبیق پروژه انتخاب شده بر روی زمین دعوایی بوده که تطبیق پروژه ها به حال تعلیق در آمده است و به شوراها مشوره داده شد تا پروژه های دیگری را در ساحه که در آن کدام مشکل موجود نباشد انتخاب و پیشنهاد نمایند.

پول اقساط اول و دوم برای مؤسسات همکار جمعاً مبلغ (۲,۶۱۸,۲۹۶) دالر امریکایی در حساب بانکی مؤسسات همکار بعد از عقد قرارداد و دریافت گزارشات آغاز کار (Inception Report) از مؤسسات همکار و تائید این گزارشات، انتقال یافته است.

رهنمود جندر برنامه ملی میثاق شهروندی، رهنمود جندر در سطوح شوراهای انکشافی محل و گذر، رهنمود چگونگی مصرف ۲ درصد عواید شاروالی ها به جوانان، رهنمود آموزشی جندر و اشتراک جوانان در برنامه ملی میثاق شهروندی، رهنمود طرح ایجاد شاروالی های نمونه، پالیسی منع آزار و اذیت و ایجاد فضای مصئون کاری برای خانم ها، طرح ایجاد گروپ کاری جندر در بخش های جندر مؤسسات همکار، واحدهای اداری ولایتی و دفتر مرکزی برنامه، لایحه وظایف کمیته های فرعی جوانان و توانمندسازی زنان و رهنمود جوانان میثاق شهروندی تهیه گردیده است. همچنان دوره های آموزشی جندر برای کارکنان برنامه در مرکز و ولایات جهت آگاهی دهی پیرامون موضوعات جندر، رهنمود جندر برنامه میثاق شهروندی و اینکه چگونه نقش جندر در برنامه در نظر گرفته شود به طور مجموعی برای ۶۸ تن (۳۸ زن و ۳۰ مرد) دایر گردیده است.

مطابق به تعهد و اسناد برنامه برای تطبیق پروژه های انتخاب شده توسط شورا های محلی مبلغ ۷۰۰۰۰ دالر برای هر شورای انکشافی محل پول اختصاص یافته بود که در جریان سال جهت تطبیق پروژه های انتخابی ۱۸۰ شورا باید تخصیص انتقال می گردید که از جمله برای ۱۶۸ شورای انکشافی محل پول اختصاصی شان به حسابهای بانکی شورا های انکشافی محلی جهت تطبیق پروژه های انتخاب شده انتقال گردیده است.

با در نظرداشت مؤفقیت های سال های گذشته، قرار است این برنامه در سال مالی ۱۳۹۷ به ده ولایت دیگر نیز توسعه یابد.