میثاق شهروندی

برنامه میثاق شهروندی یک برنامه ملی حکومت افغانستان و چند وزارتی میباشد. با آغاز این برنامه امید و اعتماد مردم به دولت و حکومت وحدت ملی افغانستان بیشتر گردیده است. آغاز این برنامه وعده های که توسط حکومت وحدت ملی و شخص رئیس جمهور به مردم در سال قبل داده شده بود رو به عملی شدن گردیده است. با تطبیق این برنامه در حیطه معینیت امور شاروالیهای انکشاف شهرها سرعت مییابد و عرضه خدمات شهری بهتر میگردد. اسناد (مالی، عملیاتی و تطبیقی) برنامه میثاق شهروندی ترتیب گردیده و قرارداد آن توسط بانک جهانی و وزارت مالیه امضاء گردیده است و به مدت ده سال تطبیق میگردد. نسخه نهایی اسناد و رهنمود های تخنیکی به شمول اسناد مالی، عملیاتی و تطبیقی ترتیب و جهت منظوری به بانک جهانی ارسال گردیده که بعد از منظوری آن در شهرها مورد استفاده قرار گرفته است.

فعالیت های انجام شده:

مذاکرات و مباحثات با بانک جهانی مؤفقانه به اتمام رسید و سند ارزیابی پروژه (PAD) میان بانک جهانی و وزارت مالیه به نمایندگی از حکومت افغانستان به امضأ رسید. رهنمود عملیاتی بشمول رهنمود مالی، رهنمود تدارکاتی و قراردادها نهایی و به بانک جهانی ارسال شده است. رهنمود های رسیده گی به مسایل اجتماعی طرح، ترتیب و نهایی گردیده به بانک جهانی جهت مرور و ملاحظه شد فرستاده شده است. همچنان طرح رهنمود های تخنیکی ترتیب و به بانک جهانی غرض ابراز نظر ارسال گردیده که بعد از حصول نظریات بانک جهانی طرح نهایی آن دوباره به بانک جهانی جهت ملاحظه شد ارسال خواهد گردید.

به اساس سند پروژه در مرحلۀ اول در مجموع چهار شهر به تعداد ۶۰۰ شورای انکشافی محل و (۱۲۰) شورای گذر در شهرهای هرات، قندهار، بلخ و جلال آباد ایجاد و تحت پوشش قرار خواهد گرفت. در این مرحله در حدود ۹۰ ملیون دالر امریکایی از طریق بودجه صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) توسط بانک جهانی و جهت تطبیق بخش شهری پروژۀ میثاق شهروندی (CCAP) برای ادارۀ مستقل ارگانهای محلی تخصیص داده شده است. کارمندان مؤسسه مشاور تخنیکی (UN-Habitat) برای اداره مستقل ارگانهای محلی در تطبیق برنامه میثاق شهروندی با تیم دیزاین پروژۀ میثاق شهروندی (CCAP) کار مشترک را روی تهیۀ متن دستورالعمل اجتماعی تطبیق برنامه میثاق شهروندی (Social Manual) به شمول جدول زمانی ملاقات اجتماعی در مناطق شهری را آغاز نموده، و فعلأ بخش عمدۀ کار بالای این دستورالعمل نهایی گردیده است. چونکه دستورالعمل مذکور به گونه مشترک بخش شهری و روستایی آن ترتیب میگردد به این ملحوظ نظریات بخش شهری آن به وزارت انکشاف دهات ارسال گردیده تا بعد از مدغم سازی هر دو بخش آنرا نهایی و به بانک جهانی ارسال بدارد.

چارچوب نتایج متوقعه پروژۀ میثاق شهروندی تهیه و ترتیب شده است. به اساس سند ارزیابی پروژه رهنمود عملیاتی (Operational Manual) تهیه و جهت ملاحظه به بانک جهانی فرستاده شده است. بانک جهانی نکته نظرات خود را در مورد این رهنمود با ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و وزارت انکشاف دهات شریک ساخته و در آن خواهان وضاحت در مورد نحوۀ همکاری بیجاشده گان داخلی، کوچی ها، شوراهای انکشافی، شوراهای گذر در نواحی شهری شده بود که در رابطه معلومات ارائه گردیده است.

رهنمود تخنیکی، مالی، تدارکاتی و اجتماعی ترتیب و به بانک جهانی جهت ابراز نظر فرستاده شده که تیم برنامۀ میثاق شهروندی (وزارت انکشاف دهات و ادارۀ مستقل ارگانهای محل) برای سوالات مطروحه جوابات مشترکأ را آماده نمودند که آخرین نسخۀ آن به تاریخ پانزدهم ماه نوامبر ۲۰۱۶ به اختیار کارمندان قرار داده شده است.

۴۵ تن کارمند جدید پروژۀ میثاق شهروندی استخدام و در باره برنامه و معینیت شاروالی ها معلومات و آموزش لازم دریافت نموده اند و بعد از وضاحت کاری هریک به کار خود آغاز به فعالیت نموده اند. به تاریخ ۲۶ ماه اکتوبر کنفرانس ابتدایی داوطلبی برای مؤسسات همکار و تسهیل کنندۀ برنامۀ میثاق شهروندی دایر گردید که در زمینه وضاحت لازم ارائه شده است. نتایج کار عملی امتحان ساحوی برای بسیج زنان و همچنان نتایج تحلیل سطح فقر در محل که وضعیت زیرساخت ها و خدمات را ترسیم مینماید با زنان شورای ناحیه دهم کابل شریک ساخته شد تا جهت هر چه غنی تر شدن اسناد تساوی جنسیت و رهنمود آن نظریات خود را ارایه نمایند. پرسشنامه ارزیابی فعالیتهای کارمندان برنامۀ میثاق شهروندی تهیه گردیده است. نقشه های مورد نیاز برای تعیین محلات تطبیق پروژۀ میثاق شهروندی در شهرهای مزارشریف، قندهار، جلال آباد و هرات، تهیه و چاپ گردیده است.