ریاست ارتقای ظرفیت

بیوگرافی رئیس ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره

شفیق سحر فرزند سحرگل در منطقه تیره گردیز مرکز پکتیا چشم به جهان گشوده است.

وی سند لیسانس اش را در سال ۱۳۹۶ از پوهنځی طب پوهنتون شیخ زاید ولایت خوست بدست آورده است.

آقای سحر در اداره امور ریاست جمهوری، ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و موسسات غیر دولتی ایفای وظیفه نموده است.

آدرس ایمیل:  shafiqullah.sahar1@gmail.com

شماره تماس: ۹۳۷۴۴۹۰۰۰۰۱+

معرفی و هدف از تشکیل ریاست:

هدف اساسی ریاست ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره عبارت از رهبری، انسجام، مدیریت و تنظیم امور ارتقای ظرفیت، انکشاف اداره و تطبیق پالیسی های منابع بشری در اداره مستقل ارگانهای محلی

وظایف و مکلفیت های ریاست:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ارائه مشوره های مسلکی در طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلانگذاری منابع بشری با در نظر داشت اهداف، برنامه ها و پلان استراتیژیک اداره.
 3. مدیریت و نظارت از پروسه طرح و ترتیب ساختار تشکیلاتی اداره بادر نظرداشت اسناد تقنینی، معیار ها و نیازمندی بخش های مرکزی و ولایتی اداره جهت طی مراحل و اجراأت بعدی.
 4. حصول اطمینان از ارسال تشکیل سالانه اداره به منظور تائیدی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت اخذ منظوری آن از مقام عالی ریاست جمهوری.
 5. تطبیق سیستم جدید رتب ومعاش به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی وسایر اسناد تقنینی در بخش هایکه تحت ریفورم قرار نگرفته است.
 6. تامین ارتباط و هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ،موسسات ملی و بین المللی جهت جلب و جذب کمک ها به منظور تدویر برنامه های آموزشی و بورسیه ها خارج از کشور.
 7. تأمین ارتباط و همآهنگی با بخش های مرکزی و ولایتی به منظور تنظیم امور ارتقای ظرفیت، انکشاف اداره، رفاه، صحت، مصؤنیت ورسیدگی به شکایات کارکنان.
 8. نظارت از پروسه نیازسنجی، برنامه ریزی، تدویر و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارکنان در مطابقت با پالیسی ها و رهنمود های آموزشی مربوطه.
 9. ترتیب پلانهای کوتاه مدت و در از مدت به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان اداره به سطح مرکز و ولایات.
 10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست مربوطه

دستآورد های کاری سال ۱۳۹۹:

دست آورد های ریاست ارتقا ظرفیت و انکشاف اداره:
در بخش ارتقاءظرفیت:
۱. معرفی (۲۶۱) نفر ولسوالان به سطح کشور در برنامه حکومت داری محلی به کشور هندوستان.
۲. معرفی ۲۳ تن از وکلایی شورا های ولایتی مرکز و ولایت در برنامه حکومت داری محلی برای جوانان به کشور دوست جاپان.
۳. معرفی (۲۷) تن از معاونین ولایت بشمول دو تن از هماهنگ کننده های این اداره در برنامه همکاری مشترک افغان فرانسه در کشور فرانسه.
۴. معرفی ۴۰ تن از کارکنان این اداره در برنامه های ارتقاءظرفیت نظر به ساحه کاری شان به کشور دوست هند.
۵. معرفی ۹۶ تن از کارکنان ارشد این اداره در برنامه مدیریت مالی به کشور دوست هند.
۶. معرفی ۵ تن از کارکنان ارشد این اداره در برنامه رهبری موثر به ایالات متحده آمریکا.
۷. معرفی ۶۱ تن از کارکنان ارشد این اداره در برنامه های مختلف به کشور کوریا.
۸. معرفی ۱۶ تن از کارکنان این اداره در برنامه های مختلف به کشور های مالیزیا، سنگاپور، پولند و آذربایجان.
۹. معرفی ۵ تن از کارکنان این اداره غرض ادامه تحصیل به سطح ماستری در کشور های هندوستان و ترکیه.
۱۰. فراهم آوری آموزش های مختلف برای ۲۴۰۰ تن از کارکنان اداره مرکزی و ولایات.
۱۱. برگزاری آموزش های مدیریت ارتباطات، پلانگذاری، مدیریت تدارکات، تفتیش داخلی، حکومتداری خوب، مدیریت مالی، مدیریت منابع بشری، بودجه سازی و راپور نویسی برای ۱۰۸۱۵ تن از کارکنان اداره مرکزی و ولایات.
۱۲. نیازسنجی تمام ریاست های اداره مرکزی.
۱۳. اجرای نیاز سنجی در سطح ۲۰ ولایت و ۵۰ ولسوالی
۱۴. . تدویر برنامه‌های آموزشی برای آموزگاران/مربیان ۲۲ ولایت بخاطر تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت در سطح ولایات
۱۵. تهیه و ترتیب مسوده استراتیژی ارتقای ظرفیت برای اداره مستقل ارگانهای محلی
۱۴. ترتیب طرزالعمل برای تقویت کمیته ارتقا ظرفیت ولایتی در سطح ولایات
۱۶. مسوده تفاهمنامه بین ارگانهای محلی و انستیتوت خدمات ملکی
۱۷. مسوده تفاهمنامه بین ارگانهای محلی و انستیتوت انکشاف دهات
۱۸. نیاز سنجی ظرفیت نهادی و افراد ولایت ها ولسوالی ها شاروالی ها و شورای ولایتی.
۱۹. نهایی ساختن و تطبیق استراتیژی ارتقای ظرفیت
۲۰. تطبیق بخش ارتقای ظرفیت درNPP-LG
۲۱. انکشاف نصاب آموزشی برای ولسوالان، شاروالان،معاونین ولایات وکارمندان دفتر مرکزی
۲۲. شامل ساختن ارگانهای محلی در پروسه CBR
۲۳. ایجاد چارچوب استراتیژیک ارتقا ظرفیت برای نهادهای ارگانهای محلی در جریان و بعد از پروسه انتقال (۲۰۱۴ )
در بخش انکشاف اداره:
۲۴. ریفورم ۳۳ شاروالی های مرکز و ولایات در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برای اولین بار در تاریخ کشور.
۲۵. طرح مودل های جدید تشکیل برای تمام شاروالی های کشور مطابق به معیار های جهانی و مودل تشکیل شاروالی های منطقه.
۲۶. ایجاد سیستم ریاست های منابع بشری در ۳۴ ولایت کشور در دو مرحله.
۲۷. طرح مودل مشخص و معین به ولسوالی های کشور به سه کتگوری.
۲۸. ایجاد واحد ها غرض هماهنگی و انسجام فعالیت های تمام شورا های محلی به سطح ولایات.
۲۹. راه اندازی پروسه تحلیل تشکیل وظایف تمام کارکنان اداره مستقل ارگانهای محلی به سطح مرکز و ولایات.
در بخش ارتباط، رفاه، صحت، مصئونیت و رسیدگی به شکایات:
۳۰. تشکیل و پرسونل شعبه تکمیل و منحیث یک شعبه فعال عرض وجود نموده است.
۳۱. ارتباط کاری شعبه با تمام وزارت های ذیربط و ولایات ارتباط کاری دریافت نموده عندالزوم شکایات مرتبط از ولایات به مرجع مختلفه غرض حل و فصل به این شعبه مواصلت نموده.
۳۲. تا اکنون به تعداد (۶۹۰) قطعه شکایت به این شعبه مواصلت نموده بعد از حقیقت یابی و جمع آوری معلومات غرض حل و فصل موضوع ،دوباره به مراجع ذیربط ارسال گردیده است که به تعداد ( ۳۰ ) قطعه آن رسیدګی وفیصله از طریق مقامات ذیربط صورت ګرفته است.
۳۳. از وضع صحی اپرات مرکزی و ماحول آن به صورت دوام دار اجراات صورت گرفته و به تعداد ( ۱۶ ) تن مریض از ولایات و به تعداد ( ۱۸ ) تن از مرکز بعد از طی مراحل اسناد مریضی شان بخارج از کشور معرفی گردیده اند و به تعداد (۱۳۵ ) تن مریض از مرکز و به تعداد ( ۹۸ ) تن مریض از ولایات غرض معالجه و تداوی به شفاخانه های مرکزی معرفی و صحت یاب گردیده اند.
۳۴. در مورد مسایل ایمنی تا اکنون ( ۳ ) ورکشاپ برای کارمندان اداره بشکل عملی و نظری به همکاری تیم مسلکی ریاست اطفائیه وزارت داخله صورت گرفته است.
۳۵. در مورد حقوق وجایب کارکنان جدید التقرر ورکشاپ ها تدویر یافته است.
۳۶. همه ساله سهمیه حج برای کارمندان از وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف اخذ و تعدادی از کارکنان به اساس قرعه به حج بیت الله شریف اعزام گردیده اند.
۳۷. غرض دسترسی شکایات، نظریات، پیشنهادات و انتقادات کارمندان به مقامات اداره صندوق تحت عنوان فوق الذکر ایجاد و در معرض استفاده قرار دارد.
۳۸. کمیته حل اختلافات از این طریق ایجاد و فعلآ در معرض استفاده قرار دارد.
۳۹. تهیه رهنمود نفی هر گونه تبعیض در مرکز و لایات.

پلان کاری : 

 1. نیازسنجی انفرادی و نهادی (۱۷) ولایت کشور جهت شناسایی نیازهای آموزشی؛
 2. اموزش ۵۰ تن کارمندان ولایتی و مرکزی در بخش تدارکات؛
 3. انکشاف (۱۱) منول های آموزشی در بخش‌های مختلف؛
 4. امضای (۸) تفاهمنامه با پوهنتون‌های خصوصی بخاطر زمینه‌سازی تحصیلات عالی برای کارمندان اداره؛
 5. بلند بردن سطح ظرفیت،دانش ومهارت های اداری کارکنان جدیدالتقرر عالی رتبه و پائین رتبه ۳۴ ولایت
 6. بلند بردن سطح ظرفیت دانش و مهارت های اداری (۶۸) تن کارشناسان ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری  ۳۴ ولایت  جهت بهبود سطح عملکرد کاری آنها
 7. بلند بردن سطح دانش و آکاهی کارشناسان جندر ۳۴ ولایت
 8. بلند بردن سطح دانش و مهارت های آموزگاران ۳۴ ولایت
 9. فراهم سازی زمینه های تحصیلی برای ۱۰ تن از کارمندان اداره مرکزی و محلی و جذب ۱۰۰ از محصلین بر اساس تفاهمنامه های امضا شده با پوهنتون های خصوصی و دولتی در مرکز و محلات
 10. زمینه سازی و فراهم آوری بورسیه های آموزشی کوتاه مدت برای (۱۵) کارمندان مرکزی و ولایتی جهت بلند بردن سطح عملکرد و مهارت های ادرای کارمندان در خارج از کشور
 11. معرفی ۵۰ تن از کارمندان اداره مرکزی و ولایتی جهت بلند بردن سطح سویه تحصیلی به بورسیه هندوستان
 12. ترتیب ۲ رهنمود آشناسازی با سیستم آموزشی آنلاین
 13. بازنگری وظیفوی و ساختار تشکیلاتی اداره ارگانهای محلی در سال ۱۴۰۰
 14. انکشاف طرح تشکیل حمایوی و انکشاف لوایح وظایف برای بست‌های جدیدالتأسیس در سطح مرکز و ولایات
 15. بازنگری تشکیل، تثبیت نیازمندی‌های تشکیلاتی ولایات برای سال مالی ۱۴۰۱ و اخذ منظوری آن از مقام عالی ریاست جمهوری
 16. مراقبت از اوراق ریخته شده صندوق شکایات، پیشنهادات و انتقادات
 17. اجراات لازم ، رسیدگی به موقع و طی مراحل شکایات و مکاتیب واصله ادارات رسمی ، افراد ، اشخاص مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی ، طرزالعمل رسیدگی به شکایات خدمات ملکی و سایر قوانین نافذه کشور
 18. برگزاری ورکشاپ آگاهی دهی پیرامون آگاهی دهی طرزالعمل رسیدگی به شکایات، حل منازعات و اختلافات
 19. نصب و بدسترس قرار دادن انتشارات، رهنمود ها ، طرزالعمل ها در جهت رفاه، صحت و مصئونیت کارکنان
 20. معرفی کارکنان مریض خدمات ملکی غرض معالجه و تداوی به داخل و خارج کشور طبق احکام قانون
 21. ارایه کمک های اولیه طبی در مواقع عاجل برای کارکنان
 22. مراقبت و نظارت از وسایل ایمنی منجمله بالون های ضد حریق بمنظور جلوگیری از واقعات غیر مترقبه
 23. برگزاری ورکشاپ آگاهی دهی پیرامون آگاهی دهی چگونگی ارایه کمکهای اولیه طبی، طرز سلوک، وجایب و مکلفیت های کارکنان خدمات ملکی