والی پروان جهت بررسی اوضاع امنیتی و پیشرفت پروژه های انکشافی به ولسوالی کوه صافی سفر نمود.

والی پروان جهت بررسی اوضاع امنیتی و پیشرفت پروژه های انکشافی به ولسوالی کوه صافی سفر نمود.
در این سفر دگر جنرال فضل الدین عیار والی پروان
با بزرگان اقوام، روسای شورای مردمی و انکشافی در آن ولسوالی دیدار نموده،روی وضعیت پروژه های توسعه یی بحث نمودند.