کار آسفالت سرک جر خشک قلعه نو به هزینه ۱۵،۵ میلیون افغانی توسط حسام الدین شمس والی بادغیس آغاز گردید.

کار آسفالت سرک جر خشک قلعه نو به هزینه ۱۵،۵ میلیون افغانی توسط حسام الدین شمس والی بادغیس آغاز گردید.
سرک یاد شده، که شامل ساخت جویچه ها، دیوار استنادی تقویتی و کانال میباشد به ارزش بیشتر از ۱۵ میلیون افغانی از بودجه شاروالی قلعه نو اعمار میگردد.