دعوتنامه مطبوعاتی!

قرار است اداره مستقل ارگانهای محلی به روز دوشنبه مورخ، ۱۹ عقرب، سال روان ” کنفرانس ملی تقویت روند اطلاعات در محلات “را با حضور محترم سرور دانش، معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی، سخنگویان ولایتی ۳۴ ولایت در تالار وزارت دولت در امور صلح برگذار نمائید. بنآ از نماینده گان محترم رسانه ها دعوت به عمل می آید تا جهت پوشش خبری این کنفرانس تشریف آورده ممنون سازند.
زمان: دوشنبه، مورخ ۱۹ عقرب ۱۳۹۹ _ ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر
مکان: چهار راهی ملالی_ تالار وزارت دولت در امور صلح
شماره ارتباطی: ۰۷۷۴۲۳۴۱۵۱