زمریالی احدی بحیث والی جدید نیمروز مقرر گردید.

به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۹.۸.۱۴ مقام عالی ریاست جمهوری، زمریالی احدی بحیث والی جدید ولایت نیمروز به عوض سیدولی سلطان مقرر گردید.
_____________