مل پاسوال عبدالنبی الهام بحیث والی جدید ولایت هلمند تعیین گردید.

حسب لزوم دید ارگانهای محلی، و حکم شماره ۲۰۳۱ مورخ ۱۳۹۹.۸.۱۲ مقام عالی ریاست جمهوری، مل پاسوال عبدالنبی الهام بحیث والی جدید ولایت هلمند، به عوض تورن جنرال محمد یاسین فرزند خیر محمد مقرر گردید.