ورکشاپ آموزشی مشارکت عامه و فن ارتباطات برای کارمندان شوراهای ولایتی ۱۶ ولایت برگزار گردید.

ورکشاپ آموزشی مشارکت عامه و فن ارتباطات برای شوراهای ولایتی، از سوی ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی، اداره مستقل ارگانهای محلی به همکاری پروژه ( اسلا ) برای منشی یان، مدیران ارتباط و آگاهی عامه و سکرترهای دفاتر شورای ولایتی ۱۶ ولایات کشور در کابل برگزار گردید.
سعید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی، جمع آوری، شریک سازی و نشر دقیق و به موقع معلومات را مهم و ارزنده دانسته افزود؛ معلومات باید از آدرس نهادهای ولایتی در سطح ولایت به دسترس مردم و رسانه ها قرار گیرد تا دید مثبت را در میان مردم و شوراهای ولایتی ایجاد نماید.
این ورکشاپ که برای مدت دو روز تدویر یافته است، روی موضوعات ارتباط و هماهنگی میان مقام ولایت و شورای محلی، جنگ روانی، راه های مبارزه با جنگ روانی، ارتباطات بحرانی و صحبت رسانه ای بحث و تبادل نظر صورت میگیرد.