اعلان ۲۲۶ بست ۳،۴ و۵ شاروالی های شهر هرات، کندز، خوست و بامیان

اعلان کاریابی

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف حکومت برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، استحکام شفافیت و عرضه خدمات شهری بهتر همچنان سپردن کار به اهل آن، و مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون کار، طرزالعمل تعیینات کار کنان خدمات ملکی،  به تعداد (۲۲۶) بست ۳، ۴ و ۵ شاروالی های  شهر هرات، کندز، خوست و بامیان را به اعلان رقابتی سپرده است

شرایط استخدام:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده (۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر شده است.

اکمال سن ۱۸ سالگی، داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس و بالاتر از آن اولویت داده می شود، داشتن تجربه کاری مرتبط به لایجه وظایف و توانایی مدیریت و رهبری، شناسایی مشکلات و چالش های شهری، توانایی طرح و تطبیق پلان های تفصیلی، داشتن توانایی و مهارت طرح های اقتصادی و رشد عواید، عدم محکومیت به جزا، غضب زمین و دارایی عامه و جرایم ضد بشری.

کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورم بست های اعلان شده را  از ریاست منابع بشری ولایت مربوطه و شاروالی مربوطه از تاریخ ۰۳/۸/۱۳۹۹ الی تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۹ اخذ نموده و برای معلومات بیشتر با شماره ذیل تماس بگیرند.

۰۷۷۹۳۱۰۹۵۸