دیدار والی ننگرهار با رئیس جمهور

ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار با در معیت شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی طی دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در عرصه های حکومتداری خوب، اقتصادی، انکشافی، سیاسی، اصلاحات اداری، غصب و مبارزه با فساد اداری معلومات مفصل ارائه داشته هدایات لارم را در بخشهای یاد شده از سوی رئیس جمهور دریافت کرد.
رئیس جمهور همچنان به والی ننگرهار در بخشهای یاد شده وعده هر نوع همکاری را داد.