کار بازسازی سرک میان شرنه و مټاخان به هزینه ۳۱.۵ میلیون افغانی اغاز شد.

کار بازسازی سرک میان شرنه و مټاخان به هزینه ۳۱.۵ میلیون افغانی اغاز شد.
کار بازسازی سی کیلومتر سرک شرنه مرکز پکتیکا الی ولسوالی مټاخان از سوی شیربادشاه ارګونی معاون والی آغاز شد.
کار بازسازی این سرک در مدت سه ماه تکمیل خواهد شد.