چهار پروژه بزرگ در شهر هرات به ارزش ۱۵۸ میلیون افغانی افتتاح گردید.

این پروژه ها شامل؛ اسفالت سرک لین شمالی از اسپین ادی الی درب قندهار، اسفالت لین جنوبی از اسپین ادی الی درب قندهار، اسفالت لین شمالی از درب قندهار الی پايان،اسفالت لین جنوبی از درب قندهار الی پایان آب، میباشد که
توسط روح الله نیازی معین شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی در حضور سید وحید قتالی والی هرات، غلام حضرت مشفق شاروال هرات، و سایر روسای ادارات دولتی افتتاح گردید.
قابل یادآوریست که پروژه های فوق الذکر در مدت کمتر از شش ماه از بودجه شاروالی هرات تکمیل خواهد شد.