والی خوست با بزرگان و جوانان موسی خیل دیدار نمود.

والی خوست با بزرگان و جوانان موسی خیل دیدار نمود.
محمد صدیق پتمن والی خوست در دیدار با شماری از بزرگان و جوانان ولسوالی موسی خیل پیشنهادات و مشکلات انها را استماع نمود
در این ملاقات بزرگان ولسوالی یاد شده گفتند که اداره ولایتی با در نظر داشت انکشاف متوازن همیشه در قسمت تطبیق پروژه ها در ولسوالی های عقب مانده توجه نموده که این امر باعث رضایت مردم شده است.
والی خوست، نقش مردم را در قسمت تامین امنیت و بازسازی مهم خوانده خاطر نشان کرد که با در نظر داشت اصل انکشاف متوازن به ولسوالی موسی خیل توجه جدی خواهد شد.