والی نیمروز طی دیدار با رئیس جمهور معلومات مفصل را راجع به ولایت یاد شده شریک نمود.

والی نیمروز طی دیدار با رئیس جمهور معلومات مفصل را راجع به ولایت یاد شده شریک نمود.
سید ولی سلطان والی نیمروز طی دیدار با محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور، مطالبات خویش را در عرصه های امنیتی، انکشافی، بازسازی، حکومتداری سالم و ديگر بخشها شریک نمود.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور توجه به ولایت نیمروز را از اولویت های دولت یاد نموده و به ادارات مربوطه هدایات داد تا در قسمت حل مشکلات ولایت نیمروز اقدام نمایند.