برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت برای کارمندان ولایات هرات، بلخ، کندهار و لوگر تدویر یافت.

برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت برای کارمندان ولایات هرات، بلخ، کندهار و لوگر تدویر یافت.
به منظور بلند بردن آگاهی و ارتقای ظرفیت کارمندان در ولایاتِ هرات، بلخ، کندهار و لوگر برنامه آموزشی پنج روزه از سوی ریاست ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره با همکاری دفتر (ESLA)برگزار گردید.
این برنامه ها با اشتراک مسوولان محلی و کارمندان ولایات متذکره؛ در بخش های منابع بشری، نظارت و ارزیابی، پالیسی حکومتداری محلی به کارمندان آموزش داده شد.