اعلان ۱۱ بست قراردادی برنامه دسترخوان ملی!

اعلان کاریابی
اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور بهبود هرچه بهتر امور، تقویت حکومتداری محلی و استخدام افراد شایسته و کار فهم به اساس لیاقت و شایستگی، به تعداد (۱۰۳) بست قراردادی را که از طریق بانک جهانی تمویل می گردد به اعلان سپرده است، آنعده افراد و اشخاصی که علاقمند بست های فوق الذکر هستند، خلص سوانح (سی وی) شانرا به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

قابل ذکر است که این بست ها قبلا از طریق وبسایت اکبر اعلان شده است.

آدرس ایمیل: reach.idlghr@gmail.com