در کندز به ارزش ۱۴۸ ميليون افغانی کار قیر ریزی سرک دوم ميدان هوايی آغاز ګرديد.

در کندز به ارزش ۱۴۸ ميليون افغانی کار قیر ریزی سرک دوم ميدان هوايی آغاز ګرديد.
در مرکز کندز از قومندانی امنيه جديد تا دوم سرک ميدان هوايی به طول پنج ونيم کيلومتر دارای چراغ های سولری، ګلدان و پياده رو با هزينه ۱۴۸ ميليون افغانی به شکل اساسی ساخته خواهد شد.
والی کندز در مراسم افتتاح افزود که طبق قرارداد، به کیفیت سرک توجه ویژه خواهد شد.