افتتاح سیستم الکترونیکی عواید در شاروالی هرات

طی محفلی، نسخۀ پنجم سیستم واحد مدیریت مالی “IFMS” در شاروالی هرات با حضور داشت محمد امین توخی رئیس عواید، محاسبه و امور اداری معینیت شاروالی‌ها، داکتر نور احمد حیدری معاون مالی و اداری مقام ولایت، غلام حضرت مشفق شاروال هرات، وکلای گذر، متنفذین افتتاح گردید.
با افتتاح این سیستم؛ تمامی روند صدور جواز نامه‌های صنفی و صفایی مالکیت‌های شهر هرات الکترونیکی شده و از طی مراحل طولانی اسناد (توزیع، تجدید و تمدید) جلوگیری خواهد شد. سیستم متذکره در ۱۵ ناحیه شاروالی هرات به کمک مالی و تخنیکی برنامه شهر تمویل گردیده است.