شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با فرهاد عظیمی والی جدید بلخ دیدار نمود.

در این دیدار نخست فرهاد عظیمی بخاطر گماشته شدن اش بحیث والی بلخ از اعتماد مقام عالی ریاست جمهوری و رهبری اداره ابراز امتنان نمود.
وی همچنان تعهد سپرد که با همکاری و هماهنگی مردم در قسمت تامین امنیت و حکومتداری خوب اقدامات جدی را روی دست خواهد گرفت.
رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی، بلخ را از جمله ولایات مهم و ستراتیژیک عنوان نموده به والی جدید هدایت داد تا در مشوره با مردم در خصوص تحکیم ثبات، مبارزه با فساد اداری و عرضه خدمات، اقدامات لازم را روی دست گیرد.
کټوازی همچنان به والی بلخ در مسوولیت جدید آرزوی موفقیت نمود و از حمایت همه جانبه اداره به وی اطمینان داد.