رییس اداره با اعضای شورای ولایتی پکتیا دیدار نمود.

شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی به سلسله دیدارهایش با عبدالمالک مجاهد رییس و اعضای شورای ولایتی پکتیا دیدار نمود.
رییس شورای ولایتی پکتیا در مورد مسایل امنیتی و انکشافی و اولویت های مردم به رییس اداره معلومات ارائه نمود.
رییس اداره به اعضای شورای ولایتی پکتیا اطمینان که مسایل امنیتی و انکشافی در اولویت های پروگرام های این اداره قرار دارد و مشکلات موجود در این بخش را در هماهنگی ارگانهای مربوطه تعقیب و حل خواهد کرد.
در این دیدار روی نقش شوراهای ولایتی در خصوص تقویت و تحکیم روابط میان مردم و دولت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.