رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با والیان ننگرهار و ارزگان دیدار نمود.

شمیم خان کټوازی طور جداگانه با ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار و محمد عمر شیرزاد والی ارزگان دیدار نمود.
در این دیدارها، هر دو والی معلومات شان را در خصوص مسایل امنیتی، اجتماعی و حکومتداری خوب و نیز مشکلات و خواست های مردم را با رئیس اداره شریک نمودند.
کټوازی، رسیده گی به مشکلات و خواست های مردم و نیز ارائه خدمات بهتر را از وظایف اساسی ولایات خوانده، هدایات لازم را به والیان مربوطه سپرد.