سنگ تهداب دو پروژه به هزینه ۴۲ میلیون افغانی در ولسوالی ارگون پکتیکا گذاشته شد.

سنگ تهداب دو پروژه به هزینه ۴۲ میلیون افغانی در ولسوالی ارگون پکتیکا گذاشته شد.
سنگ تهداب دیوار استنادی و کانال آب رسانی به هزینه ۴۲ میلیون افغانی در قریه دهنه مربوط ولسوالی ارگون پکتیکا از سوی شیربادشاه ارگونی معاون والی گذاشته شد.
پروژه های یاد شده از سوی ریاست انکشاف دهات به همکاری شورای قریه تطبیق میشود.