سه پروژه زیربنایی و انکشافی در هرات به هزینه ۱۸،۶ میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد.

سه پروژه زیربنایی و انکشافی در هرات به هزینه ۱۸،۶ میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد.
آسفالت جادۀ خواجه مرادبخش، اعمار یک باب مکتب (شهید فوزیه) و اعمار کانال شورای محلی حضرت بلال (رح) به‌طول ۲۳۵ متر از سوی محمدامین توخی رئیس عمومی عواید، محاسبه و امور اداری معینیت شاروالی‌های ادارۀ مستقل ارگانهای محلی با حضور جمع کثیری از وکلای گذر، بزرگان و باشندگان محلی این نواحی به بهره‌برداری رسید.
این پروژه ها به ارزش مجموعی حدوداً ۱۸٫۶ میلیون افغانی از طرف شاروالی هرات به کمک برنامه هبیتات تطبیق گردیده و بیش از ده‌ ها خانواده از آن مستفید میشوند.