ذبیح الله احساس بحیث معاون جدید مالی و اداری ولایت بغلان مقرر گردید.

ذبیح الله احساس بحیث معاون جدید مالی و اداری ولایت بغلان مقرر گردید.
حسب لزوم دید اداره ارگانهای محلی، و حکم شماره ۱۴۸۵ مورخ ۲۲-۶-۱۳۹۹مقام عالی ریاست جمهوری، ذبیح الله احساس فرزند شیر محمد، بحیث معاون جدید مالی و اداری ولایت بغلان به عوض عبدالقدیم نیازی معرفی گردید.