راه اندازی گفتمان شهروندی گذر

حکومتداری شهروند محور بستر برای توانمند سازی جامعه و پاسخگو سازی خدمات و از طرف دیگر، خواستار گام های ارزنده ادارات محلی می باشد.
در این زمینه، یکی از ساده ترین راه ها گفتمان های شهروندی گذر بوده که برای نخستین بار به ابتکار ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی ها در (۷) شهر؛ جلال آباد، مزارشریف، محمودراقی، هرات، خوست، بامیان و ایبک راه اندازی گردید.
با برگزاری همچو گفتمان ها؛ زمینه صحبت مستقیم شهروندان با مسئولین محلی در سطح گذر، ایجاد پل ارتباطی میان شهروندان و مسئولین محلی و تقویت توافقات برای بستر توسعه وانکشاف گذر شکل میگیرد.