امتحان رقابتی برای احراز بست شاروالیهای شرنه، خوست، تالقان، مهترلام، پارون و اسعداباد راه اندازی گردید.

امتحان رقابتی برای احراز بست شاروالیهای شرنه، خوست، تالقان، مهترلام، پارون و اسعداباد راه اندازی گردید.
طی مراسم که به همین منظور در تالار اداره مستقل ارگانهای محلی تدویر یافته بود، شماری کثیری از واجدین شرایط برای بدست آوردن پست شاروالی مراکز ولایات پکتیکا، خوست، تخار، لغمان، نورستان و کنر که قبلا به اعلان سپرده شده بود، با هم به رقابت پرداختند.
در این مراسم محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره، شماری از رؤسا و نماینده گان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اشتراک ورزیده بودند.