شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با محمد ضیا همدرد والی دایکندی دیدار نمود.

شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با محمد ضیا همدرد والی دایکندی دیدار نمود.
والی دایکندی مشکلات، خواست ها و چالش های مردم ولایت یاد شده را با رئیس اداره شریک ساخت.
دو طرف همچنان در مورد تحکیم ثبات، حکومتداری خوب و ایجاد هماهنگی میان ادارات در آن ولایت بحث و تبادل نظر نمودند.