دیدار والی هرات با شماری از بزرگان ولسوالی اوبه

دیدار والی هرات با شماری از بزرگان ولسوالی اوبه
در این دیدار بزرگان ولسوالی اوبه، خواهان ایجاد میکانیزم عادلانه در زمینه نحوه استفاده آب بند سلما در تابستان سال آینده غرض پیشبرد بهتر امور زراعتی شان شدند.
سید عبدالواحد قتالی والی ولایت هرات با در نظر داشت مشکلات و پیشنهادات آنان بخاطر تحقق خواست باشنده گان ولسوالی اوبه به مراجع ذیربط هدایت داد.