غلام فاروق خپلواک بحیث معاون مالی و اداری ولایت بلخ تعین گردید.

غلام فاروق خپلواک بحیث معاون مالی و اداری ولایت بلخ تعین گردید.
حسب لزوم دید اداره ارگانهای محلی، و حکم شماره ۱۷۷۹ مقام عالی ریاست جمهوری، غلام فاروق خپلواک فرزند شیر افگن بحیث معاون جدید مالی و اداری، ولایت بلخ به عوض شجاع الدین شجاع تعین گردید.