جلسه اداری اداره مستقل ارگانهای محلی به ریاست شمیم خان کتوازی رئیس ارگانهای محلی تدویر گردید.

جلسه اداری اداره مستقل ارگانهای محلی به ریاست شمیم خان کتوازی رئیس ارگانهای محلی تدویر گردید.
جلسه اداری روح الله نیازی معین شاروالیها، ستر پاسوال محمد ایوب سالنگی معین مالی و اداری، محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی، رئیس دفتر، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه، اداره مستقل ارگانهای محلی اشتراک نموده بودند.
در جلسه بیشتر روی موضوعات مرتبط به ولسوالان، ایجاد معاونیت ولسوالان در سطح ولسوالی ها و افزایش صلاحیت ولسوالان در بخش های مختلف و موضوعات مهم دیگر اداری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیم لازم اتخاذ گردید.