شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با مجيب الرحمن څمکنی والی پکتیکا دیدار کرد.

شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با مجيب الرحمن څمکنی والی پکتیکا دیدار کرد.
در این دیدار والی پکتیا؛ ضمن بیان مشکلات و چالش های موجود در سطح ولایت پکتیکا به تطبیق برنامه های مرتبط به حکومتداری و اجرایی شدن پروژه های انکشافی در سطح محلات تاکید کرد. تا به نیاز های جدی مردم رسیده گی شود.
متقابلا رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی ضمن ابراز قدردانی از تلاش های والی پکتیکا جهت مدیریت و رهبری اداره محلی، اطمینان داد که به خواست های مردم رسیدگی خواهد شد.