جلسه اداری معینیت شاروالی‌های ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به ریاست روح الله نیازی معین شاروالیها دایر گردید.

جلسه اداری معینیت شاروالی‌های ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به ریاست روح الله نیازی معین شاروالیها دایر گردید.
در این جلسه، روی موضوعات آغاز رسمی برنامه اشتغالزایی در شهرهای کندز و تالقان، ارزیابی فعالیت برنامه ملی میثاق شهروندی و برنامه سرمایه گذاری شهری در شهر هرات، ترتیب پلان بخش شاروالی ها در برنامه LOGO – UNDP، سیستم سازی حکومتداری الکترونیکی و موضوعات دیگر اداری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.