برید جنرال سید عمر نورستاني بحیث والی جدید غزنی مقرر شد.

برید جنرال سید عمر نورستاني بحیث والی جدید غزنی مقرر شد.
برید جنرال سید عمر به اساس پشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۱۷۵۳ مقام عالی ریاست جمهوری به حیث والی جدید غزنی به عوض وحید الله کلیمزی مقرر شد.