تاج محمد جاهد والی فراه با بزرگان و جوانان قریه یزدی دیدار کرد

تاج محمد جاهد والی فراه با بزرگان و جوانان قریه یزدی دیدار کرد
در این دیدار بزرگان قریه یزدی ضمن تبریکی و حمایت همه جانبه از رهبری اداره محلی فراه، از والی فراه خواست تا در راستای تامین امنیت، پروژه های انکشافی و رشد معارف در این ولایت سعی و تلاش نماید.