والی فراه با متنفذین اقوام و جوانان دیدار کرد

والی فراه با متنفذین اقوام و جوانان دیدار کرد
در این دیدار؛ خواست ها و پیشنهاد های مردم در مورد تأمین امنیت، پروژه های انکشافی، توسعه و رشد زراعت استماع گردید.
والی ولایت، از مردم خواست تا در زمینه بهبود حکومت داری خوب و تغییرات مثبت در سطح محلات آن ولایت با اداره محلی همکاری نمایند.