ویدیو: تفاهم نامه دوجانبه همکاری بین اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره اترا

ویدیوی امضای تفاهمنامه دوجانبه بین اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره محترم اترا (ATRA)