والیان بدخشان، تخار و کندز با والیان ختلان و بدخشان جمهوری تاجیکستان دیدار کردند.

محمد ذکریا سودا والی ولایت بدخشان، عبدالحق شفق والی تخار و عبدالستار میرزاکوال والی ولایت کندز، درترکیب یک هیئت عالی رتبه دولتی به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفرنموده و با والیان ولایات ختلان و بدخشان کشور تاجیکستان دیدار نمودند.
هدف از این سفر، مذاکرات روی تقویت هرچه بیشتر روابط دو کشور در بخش‌های امنیتی، سرحدی، ترانسپورت، تجارت سرمایه‌گذاری و انرژی میباشد.
والیان ولایات بدخشان، تخار و کندز دراین دیدار خواهان تقویت روابط با درنظرداشت قوانین و تفاهم نامه‌های هردو کشور دربخش‌های فرهنگی، اقتصادی، ترانزیتی و علمی گردیدند.