ساختمان یک مکتب در ولسوالی پنجوایی کندهار به بهره برداری سپرده شد

ساختمان یک مکتب در ولسوالی پنجوایی کندهار به بهره برداری سپرده شد
ساختمان مکتب متوسطه شهرک معلولین ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار، بعد از تکمیل شدن رسمآ توسط حیات الله حیات والی ولایت کندهار، با قطع نوار افتتاح وبه بهره برداری سپرده شد.
مکتب متذکره؛ به ارزش ۳ میلیون افغانی در چارچوب برنامه اقرا، اعمار گردیده است.