کمپاین منع آزار و اذیت زنان در سطح چهار ولایت از طریق ویدیو کنفرانس تدویر یافت

کمپاین آگاهی دهی منع آزار و اذیت زنان از طریق VTC برای ولایت دایکندی، خوست، نورستان، و پکتیکا برگزار گردید. این کمپاین که از سوی ریاست جندر اداره ارگان‌های محلی، به منظور آگاهی دهی و جلو گیری از آزار و اذیت زنان در سطح ولایت متذکره دایر گردید در آن محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره ارگان‌های محلی، محمد صدیق پتمن والی ولایت خوست، عبدالغفور ملکزی والی ولایت نورستان، مجیب الرحمن څمکنی والی ولایت پکتیکا، محمد علی ارزگانی معاون مالی و اداری ولایت دایکندی, صغرا عطایی رئیس جندر ارگانهای محلی، تعدادی از روسا، فعالین جامعه مدنی و کارشناسان جندر ولایات اشتراک نموده بودند.
در این نشست؛ والیان ولایات متذکره دست آورد ها و فعالیت های ولایت مربوطه را در بخش حضور زنان در ادارات محلی قناعت بخش خوانده؛ چالش ها و مشکلات زنان را در بخش های مختلف با رهبری اداره شریک کردند.
محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره در رابطه به پالیسی حضور زنان در ادارات ملکی افغانستان صحبت نموده، ادارات محلی را به رعایت مواد پالیسی یاد شده که همانا فراهم نمودن سهولت های ممکن و محیط کاری مصؤن برای زنان و همچنان زمینه تشویق زنان را برای سهم گیری بیشتر در ادارات میباشد، مکلف نمود.
والیان و مسوولین ولایات دایکندی، خوست، نورستان و پکتیکا از هماهنگی میان سکتورهای مختلف بخاطر تامین حقوق زنان در ولایات شان خبر داده افزودند که بخاطر تقویت هرچه بهتر نقش زنان در ادارات برنامه های حمایوی را روی دست گرفته اند.
همچنان روسای زنان ولایات خوست و نورستان؛ مشکلات و چالشهای فرا راه زنان را در ادارات همراه با پیشنهادات خویش، با معین پالیسی و مسلکی اداره در میان گذاشتند.
معین پالیسی و مسلکی اداره تامین حقوق زنان را جز وظایف اداره خوانده وعده سپرد که زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در سطح محلات بیشتر از پیش مساعد خواهد شد.
وی محرومیت شدید زنان را در ولایت نورستان و پکتیکا تکان دهنده خواند و به والیان این ولایت یاد آور شد که این وضعیت غیر قابل تحمل است.