کار بازسازی ساختمان قابلګي و نرسنګ در مرکز ولایت لوګر آغاز شد

کار بازسازی ساختمان قابلګي و نرسنګ در مرکز ولایت لوګر آغاز شد
کار ساخت تعمیر نرسنگ وقابلگی ولایت لوگر، از سوی محمد اجمل شاه پور والی ولایت در حالیکه روسای برخی ادارات نیز حضور داشت آغاز گردید.
ګفتنیست که این تعمیر در سه منزل به شکل پخته واساسی، در شهر پل علم به ارزش ۷۶ میلیون افغانی، توسط وزارت شهرسازی ساخته می شود.