نشست پیرامون تطبیق پلان استراتیژیک شهری جهت ارائه خدمات معیاری برای ساکنین شهر جلال آباد ولایت ننگرهار دایر گردید

این نشست به منظور تطبیق پلان استراتیژیک شهری (چارچوب انکشاف استراتیژیک) جهت ارائه خدمات معیاری برای ساکنین شهر جلال آباد با حضور روح الله نیازی معین شاروالی ها، سید محرم سادات رئیس تخنیکی و مسلکی معینیت شاروالی ها، معاون ولایت ننگرهار، شاروال جلال آباد و آمر ناحیه نهم شهر جلال آباد دایر گردید.
در این جلسه؛معاون ولایت و شاروال جلال آباد از آماده گی ها جهت تطبیق پلان استراتیژیک شهری در شهر ننگرهار معلومات مفصل ارائه نموده و در مورد تعین احصائیه، تعین حدود و رسیده گی به مشکلات حقوقی و اجتماعی مردم مبنی بر ایجاد ناحیه نهم شهر جلال آباد و مشکلات موجود معلومات به جلسه ارائه کردند‌.
در نتیجه فیصله شد تا در تطبیق پلان استراتیژیک شهری اقدامات عاجل و جدی صورت بگیرد.