دولت متعهد به تقویت روند اطلاع رسانی است

سید عبدالوحید قتالی والی ولایت هرات، همزمان با تشریح قانون حق دسترسی به اطلاعات، بر تطبیق این قانون و فراهم ساختن تسهیلات به خبرنگاران و مردم تاکید نمود.
والی هرات دسترسی به اطلاعات را حق شهروندان دانست و گفت:” شهروندان حق دارند، از فعالیت ادارات آگاهی داشته باشند.
نجیبه مرام معاون کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات نیز اعلام نمود که اطلاعات امانت مردم است باید به مردم داده شود.