تدویر جلسه معینیت مالی اداری

قبل از ظهر امروز؛ جلسه اداری تحت ریاست سترپاسوال محمد ایوب سالنگی معین مالی و اداری اداره ارگانهای محلی تدویر یافت.
در این جلسه پیرامون مشکلات، کمبودی ها، تثبیت احتیاجات، ارزیابی پیشرفت کار کمیته تعیینات و دیگر موضوعات شامل مسایل اداری میان اشتراک کننده گان جلسه بحث شد.