جوادی: هماهنگی میان ادارات محلی و رسانه ها باعث بوجود آمدن انسجام ملی در خصوص نشر پیام ها میشود

این مطلب را محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره ارگانهای محلی طی کنفرانس ویدیویی که با والیان تمامی ولایات درخصوص چگونگی تدویر جلسات وارایه گزارشات کمیته های ولایتی و ولسوالیها داشت، بیان نمود.
معین پالیسی و مسلکی خاطر نشان کرد که ولایات مکلف اند تا بخاطر ارایه معلومات از کارکردها و دستاوردهای ادارات محلی، رسیدگی به مشکلات فعالین رسانه ای و انسجام ذهنی جامعه و اطلاع رسانی بموقع رابطه ارگانیک و سیستماتیک را با رسانه ها برقرارنمایند واین کار از طریق تدویر جلسات دوامدار کمیته های ولایتی کمیته مشترک حکومت و رسانه ها ممکن میباشد.
به گفته وی هدف از تدویرجلسات کمیته ها؛ انسجام دهی، رهبری و مدیریت بوده که در این میان کمیته مشترک حکومت و رسانه ها مسوولیت ایجاد رابطه سازنده میان ادارات محلی و خبرنگاران را بر عهده دارد تا از این طریق مشکلات و چالش های که رسانه ها با آن مواجه اند مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص نشر موضوعات تشریک مساعی بوجود آید.
وی همچنان بر تدویر جلسات کمیته های مبارزه با مواد مخدر در سطح ولسوالیها نیز تاکید نموده بیان داشت که در اولین نشست شورای عالی مبارزه علیه مواد مخدر فیصله شده بود تا به سطح واحدهای سومی نیز کمیته های مبارزه با مواد مخدر ایجاد گردیده و گزارشات شان را با مرکز در میان گذارند.
در بخش دیگر این کنفرانس تاکید شد تا والیان ولایات نظریات شان را در قسمت طرح وجوه تشویقی و نیز تدویر کنفرانس مبارزه با مواد مخدر با مرکزدر میان بگذارند.
در این کنفرانس ویدیویی همچنان ضمن تقدیر از ولایاتی که در تدویر کمیته های ولایتی مصونیت سکتور خصوصی تلاش کرده اند، تاکید شد تا مشکلات سکتور خصوصی ازطریق کمیته های مربوطه حل گردند.