قانون تنظیم امور شورهای محلی در ولایت کنر معرفی گردید

قانون تنظیم امور شوراهای محلی و رهنمود دادخواهی برای شوراهای ولایتی، ادارات سکتوری و نهادهای جامعه مدنی، اینبار در ولایت کنر برگذار گردید.
در این نشست، محمد اقبال سعید والی کنر، اعضای شورای ولایتی،روئسای ادارات سکتوری و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی ولایت کنرها اشتراک نموده بودند.
محمد اقبال سعید معرفی قانون تنظیم امور شوراهای محلی را یک گام مثبت و ارزنده خواند که سبب تحکیم روابط بین شورای ولایتی و ادارات محلی خواهد گردید.