بزرگان کندز مشکلات شانرا با رییس عمومی اداره شریک کردند

شماری از بزرگان و جوانان ولایت کندز بعد از ظهر امروز طی دیدار با شمیم خان کټوازی رییس عمومی اداره ارگانهای محلی، مشکلات و خواست های محیطی شانرا با وی در میان گذاشتند.
آنان ضمن حمایت از اداره محلی، بر تطبیق پروگرامهای انکشافی و اقتصادی در ان ولایت تاکید نمودند.
آقای کتوازی؛ از بزرگان کندز بخاطر حمایت شان از اداره محلی ابراز امتنان نموده، اطمینان داد که به مشکلات و خواست های آنان رسیده گی خواهد شد.