دو پروژه در ولسوالی ورس ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شد

دو پروژه انکشافی؛ دیوار استنادی دهن بستوک و پُل بغندک علوم در ولسوالی ورس به بهره برداری سپرده شد.
این پروژه ها،از طریق وزارت احیاء و انکشاف دهات به ارزش مجموعی ۱۱۶۰۹۰.۵ دالر آمریکایی، به کمک مالی کشور دوست هندوستان ساخته شده است که در مدیریت آب و بخصوص در فصل آب خیزی برای حفظ ساحات زراعتی مردم مهم می‌باشد.